วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กเต่า เปิดประชุม 'สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ฯ' มอบโล่ อปท.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุม “สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการขยะ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีต่างๆ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ มี "บิ๊กเต่า" เป็นประธาน...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทย ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 11 ส่งเสริมให้เมืองมีความปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน รัฐบาลจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะผลักดันนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกประชารัฐในระดับพื้น เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดันให้มีเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทย ภายใน 4 ปีข้างหน้า และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพให้บรรลุผลสำเร็จ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขยะมูลฝอยมีการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 75 ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในระดับชาติ และขับเคลื่อนอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน การเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ร้อยละ 40 ถือเป็นวาระเร่งด่วน โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เพื่อเป็นปอดของเมือง เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอน เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการของคนทุกกลุ่มวัย พร้อมเพิ่มกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนให้ได้ ร้อยละ 7

พร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการจัดประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมทั้งได้พัฒนาเครื่องมือเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวม 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทางในการพัฒนา ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของตนเอง

รวมถึงการจัดประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ ได้แก่ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในแต่ละขนาด ประกอบด้วยเทศบาลขนาดใหญ่ เทศบาลขนาดกลาง และเทศบาลขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ให้เป็นต้นแบบ และขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้มีเครือข่ายการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นครอบคลุม 59 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ มีเทศบาลจำนวน 212 แห่ง ที่ผ่านการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน อีกทั้ง มีโมเดลนำร่องจังหวัดต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร สตูล ลำปาง และขอนแก่น ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เกิดการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. ซึ่งมีพลเอกสุรศักดิ์ เป็นประธานการเปิดประชุม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การเสวนา การจัดนิทรรศการ และฐานเรียนรู้ รวมทั้งการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาคเอกชน แกนนำชุมชน จำนวน 1,500 คน

ส่วนเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2559 จำนวน 6 เมือง ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จำนวน 3 เมือง ได้แก่ 1. เทศบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2. เทศบาลขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 3. เทศบาลขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี, รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 3 เมือง ได้แก่ 1. เทศบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2. เทศบาลขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 3. เทศบาลขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุม “สานสายใยเครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว” ขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการขยะ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีต่างๆ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ 27 ก.ค. 2560 17:42 27 ก.ค. 2560 18:18 ไทยรัฐ