วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานแห่งชาติ

www.portal.dnp.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น

เกี่ยวกับหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตร์ คลังความรู้/ สถิติ สถิติท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับกรมป่าไม้ บทความ ผลงานวิจัยต่างๆ วารสารวนศาสตร์ และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี โครงการที่น่าสนใจ หน่วยงานภายใน จองที่พักอุทยาน ระบบสารสนเทศองค์กร ฯลฯ...

27 ก.ค. 2560 11:40 27 ก.ค. 2560 13:39 ไทยรัฐ