วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดฉากแล้ว! หมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 2017 ระหว่าง ทร.ไทย-ทร.อินโดฯ

เปิดฉากแล้ว!! หมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 2017 ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรืออินโดนีเซีย พร้อมด้วยกำลังนาวิกโยธินทั้ง 2 ชาติ จำนวนกว่า 500 นายเข้าร่วม โดยมี ผบ.กองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ...


เมื่อวันที่ 27 ก.ค. พล.ร.ต.โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 19 AB - 17 (การฝึก SEA GARUDA ครั้งที่ 19 Aboard:นอกประเทศ ปี 2017) ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งหมู่เรือฯ จะทำการฝึกการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ร่วมกับการฝึกของกำลังพลนาวิกโยธิน ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, การปฏิบัติการที่สำคัญ และเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. - 20 ส.ค.60 เส้นทางในการฝึก ตั้งแต่ฐานทัพเรือสัตหีบ - เมืองสุราบายา - เมืองเซมารัง - ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี น.อ.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 2017 ในส่วนของกองทัพเรืออินโดนีเซีย กำหนดให้ RADM.Darwanto ผู้บัญชาการกองเรือภาคตะวันออก ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการฝึก, CAPT.Rudhi Aviantara ผู้บัญชาการกองเรือเรือเร็วโจมตี เป็น ผู้บังคับหมู่เรือ CTG. (Commander Task Group)

โดยกำลังที่เข้าร่วมการฝึก กองทัพเรือไทย ประกอบด้วย - เรือหลวงคีรีรัฐ (ร.ล.คีรีรัฐ) ซึ่งมี น.ท.กงกฤช พลยิ่ง เป็นผู้บังคับการเรือ - เรือหลวงสุโขทัย (ร.ล.สุโขทัย) ซึ่งมี น.ท.นาวี เหลืองผยุง เป็นผู้บังคับการเรือ - กำลังนาวิกโยธิน (ฝึกในระดับผู้เชี่ยวชาญ)

ขณะที่กองทัพเรืออินโดนีเซีย ประกอบด้วย เรือฟริเกตชั้น Fatahillah จำนวน 2 ลำ - เรือ KRI Fatahillah หมายเลข 361 - เรือ KRI Nala หมายเลข 363 - กำลังนาวิกโยธิน - เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือแบบ BO-105 - เครื่องบินตรวจการณ์แบบ CN-235 - กำลังนาวิกโยธิน

หัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย ขั้นการฝึกในท่า (ระหว่าง 2 – 4 ส.ค.60) เป็นการวางแผนการฝึก, การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) โดยใช้เครื่องฝึกจำลองยุทธ์, การเยี่ยมคำนับระหว่างผู้บังคับบัญชาของทั้ง 2 ประเทศ, การแข่งขันกีฬา, การแลกเปลี่ยนนายทหารติดต่อ ตลอดจนการทดลองการติดต่อสื่อสารก่อนเดินทางไปฝึกในทะเล

ขั้นการฝึกในทะเล (ระหว่าง 5 – 7 ส.ค.60) บริเวณทะเลชวา เป็นการฝึกการนำเรือผ่านช่องทางกวาด (เขตปลอดภัยจากภัยคุกคาม เช่น ทุ่นระเบิด), การฝึกยิงปืนประจำเรือ, การฝึกป้องกันความเสียหายในเรือ, การฝึกแปรกระบวน, การฝึกรับ - ส่งสิ่งของในทะเล, การฝึกทัศนสัญญาณ, การฝึกตรวจค้นในทะเล, การฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล, การฝึกการปฏิบัติการทางเรือ ทั้ง 3 มิติ และการฝึกแบ่งฝ่ายในการประลองยุทธ์ ขั้นหลังการฝึก (ระหว่าง 8 – 11 ส.ค.60) ประกอบด้วยการประชุมสรุปผลการฝึกเพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ ทั้งการฝึกในท่า และในทะเลการฝึกผสม Sea Garuda 19AB-17 ในปีนี้ มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือมีทหารนาวิกโยธิน เข้าร่วมการฝึกด้วย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีนาวิกโยธินของทั้งสองประเทศเข้าร่วมฝึก และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฝึกกลยุทธ์ในการยกพลขึ้นบก, การดำน้ำ, การกระโดดร่ม, การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในด้านการทหารช่าง , การส่งกำลังบำรุง และการสื่อการ รวมไปถึงการฝึกภาคสนาม ซึ่งกำลังนาวิกโยธินฝ่ายไทย มี น.อ.ขวัญชัย ขาสม รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน เป็นหัวหน้าชุด

ความเป็นมาของการฝึก

การฝึกผสม SEA GARUDA เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรืออินโดนีเซีย โดยเริ่มทำการฝึกครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2518 ภายใต้ชื่อรหัสการฝึกผสม "SEA GARUDA 1" ใช้พื้นที่การฝึก บริเวณอ่าวไทย ครั้งนั้น กองทัพเรืออินโดนีเซียจัดเรือมาร่วมการฝึก จำนวน 2 ลำ ซึ่งการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก กองทัพเรืออินโดนีเซียได้เสนอให้ทำการฝึกต่อไปในปี 2519 ที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย แต่ในปีดังกล่าว กองทัพเรือไทยได้ของดการฝึก และได้ทำการฝึกร่วมอีกครั้งในปี พ.ศ.2520 บริเวณทะเลชวา เส้นทาง สุราบายา - จาการ์ตา ภายใต้ชื่อรหัสการฝึกผสม "SEA GARUDA II - 77" และการฝึกครั้งต่อๆ มา ได้จัดให้มีการ ฝึกผสมทางเรือ และการฝึกผสมด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 ได้มีการอนุมัติหลักการให้ ปรับวงรอบ การฝึกผสม SEA GARUDA จากเดิมปีเว้น 2 ปี เป็นปีเว้นปี โดยกองทัพเรือทั้งสองประเทศ สลับกันเป็นเจ้าภาพสืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึก กองทัพเรือ และนาวิกโยธิน จากทั้งสองชาติกว่า 500 นาย จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ, มีความเข้าใจในทักษะพื้นฐานของการต่อต้านภัยคุกคามทางทะเล และการปฏิบัติการทางเรือ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการฝึกไปสู่ความมีมาตรฐาน (STANDARD NAVY) รวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมให้กำลังพลมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการเป็น PROFESSIONAL NAVY ต่อไป และสิ่งสำคัญที่สุดของการฝึกระดับทวิภาคีในครั้งนี้จะช่วยให้กองทัพเรือทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

สำหรับกำลังพลในส่วนผู้บังคับบัญชา ที่เข้ารับการฝึกโดยทั้ง ผู้บังคับการเรือทั้งสองลำที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือสเปน ประกอบด้วย นาวาโทกงกฤช พลยิ่ง (ผู้การกุชชี่) นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 94 ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ และนาวาโทนาวี เหลืองผยุง (ผู้การสอง) นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 95 ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย นำเรือเข้าร่วมการฝึกผสม SEA GARUDA 19AB - 17

:กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

เปิดฉากแล้ว!!หมู่เรือฝึกผสม SEA GARUDA 2017 ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรืออินโดนีเซีย พร้อมด้วยกำลังนาวิกโยธินทั้ง 2 ชาติ จำนวนกว่า 500 นายเข้าร่วม โดยมี ผบ.กองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือ ณ ท่าเทียบเรือ 27 ก.ค. 2560 07:14 27 ก.ค. 2560 07:37 ไทยรัฐ