วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก้าวสู่กองทุนหมู่บ้าน 4.0

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า กองทุนหมู่บ้านมีอายุ 16 ปี เหมือนหนุ่มสาววัยแรกรุ่น ซึ่งการก้าวสู่ปีที่ 17 จะเน้นติดอาวุธทางปัญญา โดยให้สมาชิกกองทุนฯ มีความรู้ด้านกฎหมาย และมีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน หากกองทุนหมู่บ้านใด บริหารจัดการได้ดีต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

“ภาครัฐ จะส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนฯ มีความรู้ด้านไอที อินเตอร์เน็ต ดิจิทัล โดยในด้านการตลาด จะมีกระทรวงพาณิชย์มาช่วยดูแล เพื่อช่วยตอบโจทย์ความมั่งคั่งที่มีความยั่งยืนในตัวเอง และปีที่ 17 นี้ กองทุนหมู่บ้านจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกผันผวน และเศรษฐกิจของไทยยังไม่แข็งแรง รัฐบาลจึงเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศ โดยการสร้างสังคมที่เป็นธรรม เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน สังคมแห่งโอกาส คือชาวบ้านนำผลผลิตขายสู่ตลาดภายในและตลาดโลก และสังคมแห่งความสามารถ ที่มีความคิดในการทำมาหากิน ไปสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนแท้จริงให้ เป็นหมู่บ้าน 4.0 หรือหมู่บ้านที่สามารถลืมตาอ้าปากมีรายได้ มีความเข้มแข็ง ช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำด้วย ล่าสุด กองทุนหมู่บ้านมีเงินทุน 308,866 ล้านบาท”

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า กองทุนหมู่บ้านมีอายุ 16 ปี เหมือนหนุ่มสาววัยแรกรุ่น 26 ก.ค. 2560 23:49 26 ก.ค. 2560 23:49 ไทยรัฐ