วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทย คว้า 3 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง เวทีโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา ที่จีน

เด็กไทยผงาดคว้า 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากเวทีประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยานานาชาติ ที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายชนินทร วรรณวิจิตร ผอ.สำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้นำเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยาระดับนานาชาติ Global Natural History Day 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ก.ค. 2560 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน จำนวน 8 ทีม ปรากฏว่าเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง จากทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 โครงงาน ได้แก่ โครงงาน “จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา” เป็นผลงานของ ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร และ ด.ช.วศิน เธียรวุฒิ และโครงงาน “โลกปลาตีนคือโลกของเรา” ของ ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา และ ด.ช.ทัศณ์พล คุณวุฒิพร และอีกหนึ่งทีมจากโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา ในโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าโดยใช้หยวกกล้วย” ของ ด.ญ.พรปวีย์ เหมิกจันทึก และ ด.ญ.ภัทรภรณ์ ภูวนา

นอกจากนี้เยาวชนไทยยังคว้ามาได้อีก 4 เหรียญเงิน ได้แก่ 1.ทีมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ในโครงงาน “Dragonfly fly to the world” ของ ด.ญ.ณัฐฎณิชา วิจิตตปัญญารักษ์ และ ด.ญ.อาทิตยา ชิลด์ 2.ทีมโรงเรียนสงวนหญิง ในโครงงาน “ไขความลับปริศนาธรรมชาติจากรอยแตกระแหงของดิน” ของ ด.ญ.ผลิดา ยงพิศาลภพ และ ด.ญ.อารียา เตียววิไล 3.ทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ในโครงงาน “การศึกษาพฤติกรรมของหญ้าเข็มนาฬิกา” ของ ด.ช.วิทวัส แก้วสี และ ด.ญ.ธัญชนก เตชะนันท์ 4.ทีมจากราษีไศล ในโครงงาน “รังไข่มดแดง : ห้องครัวแห่งธรรมชาติ” ของ ด.ช.แสงเพชร บุญเกิด และ ด.ญ.ธารารัตน์ แสงแก้ว และอีก 1 เหรียญทองแดง จากทีมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กับ “โครงงานการศึกษาพัฒนาของเมล็ดดาวกระจายไต้หวันที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายตัวของเมล็ด” ของ ด.ญ.สุวิมล รัตนกานต์กุล และ ด.ช.สิทธิพงค์ คำหมั้น 

ด้าน ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร หนึ่งในเยาวชนที่คว้าเหรียญทอง ได้เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ซึ่ง “โครงงานจากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา” แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับโลก โดยการนำจุลินทรีย์จากจอมและจาวปลวกไปช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยการย่อยสลายอินทรียสารที่ยากต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น เซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของขยะชีวภาพต่างๆ เช่น ตอซังข้าว อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่มีสาเหตุมาจากการเผาตอซังข้าว ซึ่งจากการศึกษาได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละระดับของธรรมชาติมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา หนึ่งในทีมของผลงาน “โครงงาน โลกปลาตีนคือโลกของเรา” กล่าวว่า โครงงานนี้ศึกษาวิถีชีวิตปลาตีนตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน การที่เราศึกษาเกี่ยวกับโลกขนาดเล็กๆ ของปลาตีน นอกจากจะสามารถสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ ความสัมพันธ์เชิงสายใยอาหาร ปัญหาการถูกทำลายของป่าชายเลน ปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาสภาวะโลกร้อน เรายังสามารถนำปัญาหาที่ได้จากการศึกษาไปเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนปัญหาระดับโลกของเราได้.

เด็กไทยผงาดคว้า 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากเวทีประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยานานาชาติ ที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน... 26 ก.ค. 2560 20:04 26 ก.ค. 2560 20:21 ไทยรัฐ