วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ถก สมช.สั่งเร่งซ่อมซีซีทีวีทั่วประเทศ ยกระดับงานข่าวกรอง

นายกฯ ประชุม สมช.เตรียมทำแผนต่อต้านก่อการร้าย สั่งทยอยซ่อมปรับปรุงคุณภาพกล้องซีซีทีวี 3 แสนตัวทั่วประเทศ ลั่นต้องไม่มีข้ออ้างกล้องเสีย พร้อมสั่งข่าวกรองปรับปรุงระบบงาน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ว่า ที่ประชุมได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านความมั่นคงภายในภายนอกและประชาคมต่างๆ ซึ่งสิ่งที่สหประชาชาติมีความห่วงใย คือ เรื่องสภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ โรคติดต่อร้ายแรง และเรื่องเศรษฐกิจ พันธสัญญา พันธกรณีต่างๆ ซึ่งตนได้ให้แนวทางไปว่า เราต้องคำนึงถึงความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ในเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ความมั่นคงภายในและการก่อการร้าย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของ สมช.ด้านความมั่นคง ที่จะต้องครอบคลุมทุกมิติและต้องมีแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ วันนี้เราเพิ่งจัดทำแผนต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเรายังไม่ได้ทำตรงนี้ จะต้องมีคณะกรรรมการขับเคลื่อนมาทำงาน เพื่อให้ประสานสอดคล้องเกิดความร่วมมือกับนานาประเทศ เราต้องคำนึงความปลอดภัยของประเทศ อยากจะให้ใช้เวลาที่ตนและรัฐบาลนี้ยังอยู่ ทำแผนเหล่านี้ให้พร้อม เพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนของ สมช. 5 ปี ก็ต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันทั้งหมด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใน 5 ปี รวมถึงยังได้ให้แนวทางเรื่องโครงสร้างการทำงาน สมช. ซึ่งรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในรูปแบบขององค์กร คน และเครื่องมือ เพื่อที่จะผลิตข้อมูลต่างๆ ให้รัฐบาลได้ใช้ประโยชน์และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายมั่นคงของรัฐบาลอย่างแท้จริง ซึ่งมีความสำคัญที่ต้องครอบคลุมทุกด้าน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ซึ่งตนได้สั่งการให้ซ่อมแซมกล้องซีซีทีวีทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยใช้เวลาให้สั้นที่สุดไม่ว่าจะเป็นของหน่วยใดก็ต้องขอความร่วมมือ ถ้าเป็นของภาคเอกชนตนได้ให้กระทรวงการคลังไปช่วยเหลือ ในเรื่องของภาษีและราคาได้หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติ ในส่วนของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะที่มีผลต่อประชาชนต้องเร่งดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือติดตั้งเพิ่มก็ต้องเสนอเป็นแผนงาน เพื่อขอใช้งบประมาณ ฉะนั้นระยะแรกต้องทำให้ครบทุกพื้นที่ก่อน

ส่วนระยะ 2 คือ การปรับเปลี่ยนคุณภาพของกล้องให้ดีขึ้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนทั้งหมด 3 แสนกว่าตัวทั่วประเทศ ทั้งนี้จะให้ปรับเปลี่ยนทีเดียวทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก หากจะให้สมบูรณ์ที่สุดคงยังไม่ถึงตรงนั้น สิ่งสำคัญคือ กล้องที่ติดไปแล้วต้องมีคุณภาพเท่าเทียมกัน อย่างการบันทึกภาพที่จะต้องบันทึกได้ 30 วัน รวมถึงการให้ความมือการใช้ประโยชน์จากกล้องซีซีทีวีตามกฎหมาย เพราะเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเอกชนหรือหน่วยงานอื่นจะต้องให้ความร่วมมือ และต้องไม่มีการอ้างว่ากล้องเสียโดยจะต้องมีระบบควบคุมและการตรวจสอบ

ด้าน พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กล่าวถึงผลการประชุม สมช.ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ซีซีทีวี) ซึ่งจะบูรณาการเชื่อมโยงและตรวจสอบกล้องซีซีทีวีในแต่ละพื้น และกำหนดจุดติดตั้งเพิ่ม พร้อมกันนี้นายกฯได้สั่งการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ(สขช.) ยกระดับงานด้านข่าวกรอง เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ รับทราบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559 ที่จะปฏิรูประบบงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2560-2564) ร่างยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่จะนำมาใช้เป็นกรอบในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ.2560-2564) และร่างประกาศ สมช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม และการกำหนดระดับความร้ายแรงของภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย

นายกฯ ประชุม สมช.เตรียมทำแผนต่อต้านก่อการร้าย สั่งทยอยซ่อมปรับปรุงคุณภาพกล้องซีซีทีวี 3 แสนตัวทั่วประเทศ ลั่นต้องไม่มีข้ออ้างกล้องเสีย พร้อมสั่งข่าวกรองปรับปรุงระบบงาน 26 ก.ค. 2560 15:00 26 ก.ค. 2560 16:24 ไทยรัฐ