วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมต้านทุจริต

โดย ซี.12

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในปัจจุบันมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทยอย่างเด่นชัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิดังกล่าว ประกอบด้วย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ นายสีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นางจุรี วิจิตรวาทการ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย นายต่อตระกูล ยมนาค นายภาส ภาสสัทธา นายปรีชา วัชราภัย นางสาวพรพิมล วรดิลก นายพุธทรัพย์ มณีศรี นายมานิจ สุขสมจิตร นายวิชัย ศรีขวัญ นางสาวรสนา โตสิตระกูล นายเกริกเกียรติ เอกพจน์ กรรมการและเหรัญญิก นางชุติมา หาญเผชิญ กรรมการและเลขาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. (นางสาวศมนรัตน์ จันทร์จำลอง) กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ทางมูลนิธิมีกิจกรรมต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ อย่างวันนี้ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมระดมปัญญาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสมปรารถนา 1 ชั้น 2 ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นับเป็นกิจกรรมที่น่าติดตาม โดยจะบอกคร่าวๆถึงขั้นตอนของงานซึ่งจะเริ่มในตอนเช้า ราว 09.00 น. นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศ ไทยใสสะอาด กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แล้วเป็นการวิพากษ์ร่างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ ฉบับ ป.ป.ท. โดย นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ ILAW

ช่วงบ่ายแยกประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม พิจารณา 3 เรื่อง-วิทยากรจาก 3 องค์กรร่วมจัด 1.การมีส่วนร่วมของประชาชน อะไร อย่างใด 2.การมีส่วนร่วมของประชาชน อะไร อย่างใด 3.งานอาสาเฝ้าไทยใสสะอาด (whistle blower, watch dog) 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แล้วนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย ตามด้วยปาฐกถาปิด เรื่อง “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประชาชนก็จะก้าวเดินต่อไป” โดย นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน

ในพิธีปิดการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้เข้าร่วมระดมปัญญา โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ฯ และ นายธงชัย ณ นคร อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดมอบเข็มตอบรับอาสาเฝ้าไทยใสสะอาด และกล่าวปิดการระดมปัญญา

เป็นการระดมกำลังและความคิดเพื่อร่วมกันขจัดภัยอันใหญ่หลวงที่คุกคามทำร้ายประเทศมายาวนาน.

“ซี.12”

26 ก.ค. 2560 14:48 26 ก.ค. 2560 14:48 ไทยรัฐ