วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.เดินหน้าสานฝันกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

ก.ศึกษาฯ เดินหน้าสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย รบ.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ว่า การเดินหน้าในการจัด 5 กิจกรรมให้นักเรียนในโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ในสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การส่งเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จของนักกีฬาในโครงการสานฝันการกีฬาฯ ทั้งหมดถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นที่พอใจของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสอนเสริมด้านวิชาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการส่งเสริมแรงบันดาลใจต่อเติมความฝันของนักกีฬา ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามงาน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพ

สำหรับการขับเคลื่อนงานโดย กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี โดยมีแนวทางการพัฒนาตาม 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

พร้อมได้กำหนด 7 จุดเน้นที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา การผลิตคนและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ การศึกษาเพื่อความมั่นคง การบริหารจัดการ และการสร้างความรับรู้เข้าใจ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ และ 7 จุดเน้นดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รับรู้เข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกันอันจะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานไปชี้แจงทำความเข้าใจภายในหน่วยงานของตนเองเพื่อที่จะได้เข้าถึงงานได้

และเมื่อเข้าถึงงานได้แล้ว ก็จะเกิดการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการทำงานตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" นอกจากนี้ต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล

ก.ศึกษาฯ เดินหน้าสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย รบ. 26 ก.ค. 2560 11:01 26 ก.ค. 2560 14:04 ไทยรัฐ