วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดติวเข้มบาลี "เปรียญเอก" ปี 2560

พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญเอก ประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7-8-9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ พร้อมให้โอวาทว่า การเรียนการสอน พระบาลีในระดับเปรียญเอก สิ่งหนึ่งที่ต้องขออนุโมทนาคือ อาจารย์ที่เสียสละเวลามาเพื่อการพระพุทธศาสนาในการมาสอนนักเรียน เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา ดังนั้น ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน วิริยะอุตสาหะ ให้สมกับที่อาจารย์ยอมสละเวลาในการมาทำการสอน การตั้งใจเล่าเรียนจะเกิดประโยชน์ ต่อตัวเอง ทั้งประโยชน์ต่อการพระศาสนา และการรักษาพุทธวจนะ และตราบใดที่ยังมีศาสนทายาท พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ได้ยั่งยืนนานสืบไป

พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา เป็นผู้ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนระดับเปรียญเอกอย่างเป็นทางการครั้งแรก และปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง วัดสามพระยาจะอยู่ประจำ หรือเดินทางไปกลับก็ได้ แต่จะต้องอยู่เรียนจนถึงวันก่อนเปิดการสอบบาลี 7 วัน.

พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญเอก ประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 7-8-9 26 ก.ค. 2560 00:11 26 ก.ค. 2560 00:11 ไทยรัฐ