วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

EARTH ยกธงขอฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้กระอัก!ตลาดสั่งแจงหนี้สิน-ฐานะการเงิน

นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ก.ค.มีมติให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พร้อมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางวันที่ 24 ก.ค. โดยระบุว่า ตามที่บริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้บรรดาหนี้ตั๋วแลกเงิน หนี้สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หนี้หุ้นกู้ และหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งได้เรียกให้บริษัทชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ซึ่งบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทใช้อยู่ ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท และเพื่อรักษาธุรกิจให้ดำเนินการต่อเนื่องได้ตามปกติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยอาศัยวิธีการฟื้นฟูกิจการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลาย และให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 24 ก.ค.60 และอนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ EARTH ชี้แจงฐานะการเงินและหนี้สิน โดยระบุว่า เนื่องจากการขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯ ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ EARTH ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระ สำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังนี้ 1.ขอให้อธิบายว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินอย่างไร 2.รายละเอียดของมูลหนี้ โดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มเจ้าหนี้ 3.ในส่วนของทรัพย์สินนั้น มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร โดยขอให้ชี้แจงภายในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ งบการเงินไตรมาส 1 ปี 60 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.60 บริษัทแจ้งว่ามีสินทรัพย์รวม 35,725 ล้านบาท หนี้สินรวม 25,034 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 10,686 ล้านบาท

ทั้งนี้ การขอเข้าแผนฟื้นฟูของ EARTH จะทำให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินต้องตั้งสำรองหนี้ทั้งหมดเต็มมูลหนี้ 100% เจ้าหนี้รายใหญ่คือธนาคารกรุงไทย มูลหนี้ราว 12,000 ล้านบาท ตั้งสำรองหนี้ครบแล้วในงบไตรมาส 2 ที่ผ่านมาซึ่งกดกำไรธนาคารลดลงหนัก ขณะที่กสิกรไทยคาดว่าจะเป็นเจ้าหนี้ราว 4,000 ล้านบาท และยังไม่ได้ตั้งสำรอง.

นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ก.ค.มีมติให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย 25 ก.ค. 2560 23:48 25 ก.ค. 2560 23:48 ไทยรัฐ