วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.จัดงาน 'CD Day 2017' สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

"CD Day 2017" มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปิดบ้านกรมการพัฒนาชุมชน เผยทุกผลงานของการพัฒนาชุมชน พร้อมขนสินค้า OTOP พรีเมียมทั่วไทยนำเสนอแบบจัดเต็ม

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "CD Day 2017" มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่แพร่หลาย และทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่างๆ โดยมีธีมงาน คือ Local Economy Move Forward

นายอภิชาติ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนตั้งใจร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยพลังของประชารัฐ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต (Way of Life) ด้วยแผนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีแรกของการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 ที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญคือนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น "อยู่เย็น เป็นสุข" รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง รางวัลเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ดีเด่น รางวัลคน พช.ต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และรางวัลโรงเรียน OTOP และในโอกาสนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยังได้รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท อีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงาน Best Practice การพัฒนาอาชีพครัวเรือน การแสดง สาธิต และประกวดสุดยอดภูมิปัญญาไทย 76 จังหวัด การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพสูงระดับพรีเมียม อาทิ OTOP แบรนด์เนม และ OTOP ขึ้นเครื่องอีกด้วย

"วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 ดังนั้นในงาน CD Day 2017 ครั้งนี้ จึงมีการจัดแสดงผลการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใน 3 ภารกิจสำคัญ คือ "สัมมาชีพ" ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายสำคัญคือครัวเรือนได้รับการพัฒนาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ "OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และขยายไปสู่ "SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ" ที่มาพร้อมคีย์เวิร์ดของความสำเร็จอย่างประชาชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐสนับสนุน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข แม้ว่าทั้งสามภารกิจจะแตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันในการทำงานคือ “ขับเคลื่อนโดยใช้ทุนที่มีในชุมชน" นายอภิชาติ กล่าว

ทั้งนี้ "CD Day 2017" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ.

"CD Day 2017" มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปิดบ้านกรมการพัฒนาชุมชน เผยทุกผลงานของการพัฒนาชุมชน พร้อมขนสินค้า OTOP พรีเมียมทั่วไทยนำเสนอแบบจัดเต็ม 25 ก.ค. 2560 19:16 25 ก.ค. 2560 20:42 ไทยรัฐ