บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.จัดงาน 'CD Day 2017' สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

"CD Day 2017" มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปิดบ้านกรมการพัฒนาชุมชน เผยทุกผลงานของการพัฒนาชุมชน พร้อมขนสินค้า OTOP พรีเมียมทั่วไทยนำเสนอแบบจัดเต็ม

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "CD Day 2017" มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่แพร่หลาย และทำให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่างๆ โดยมีธีมงาน คือ Local Economy Move Forward

นายอภิชาติ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนตั้งใจร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยพลังของประชารัฐ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต (Way of Life) ด้วยแผนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 ซึ่งนับเป็นปีแรกของการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 ที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญคือนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ทั้งนี้ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่างๆ ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น "อยู่เย็น เป็นสุข" รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง รางวัลเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ดีเด่น รางวัลคน พช.ต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และรางวัลโรงเรียน OTOP และในโอกาสนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยังได้รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท อีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงาน Best Practice การพัฒนาอาชีพครัวเรือน การแสดง สาธิต และประกวดสุดยอดภูมิปัญญาไทย 76 จังหวัด การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพสูงระดับพรีเมียม อาทิ OTOP แบรนด์เนม และ OTOP ขึ้นเครื่องอีกด้วย

"วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 ดังนั้นในงาน CD Day 2017 ครั้งนี้ จึงมีการจัดแสดงผลการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยใน 3 ภารกิจสำคัญ คือ "สัมมาชีพ" ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่มีเป้าหมายสำคัญคือครัวเรือนได้รับการพัฒนาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ "OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และขยายไปสู่ "SE เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ" ที่มาพร้อมคีย์เวิร์ดของความสำเร็จอย่างประชาชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐสนับสนุน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข แม้ว่าทั้งสามภารกิจจะแตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันในการทำงานคือ “ขับเคลื่อนโดยใช้ทุนที่มีในชุมชน" นายอภิชาติ กล่าว

ทั้งนี้ "CD Day 2017" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ.