วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อร่อยมากขอบอก เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป โดยกลุ่มแม่บ้านหนองเสือช่อ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเสือช่อ อ.บ่อทอง ชลบุรี จัดทำโครงการ การแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำผลิตผลที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่า เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน...

วันที่ 25 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ที่บริเวณ ชุมชนที่ 8 หมู่ 7 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี ได้มีพิธีเปิดโครงการ การแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเสือช่อ มีนายประพันธ์ ทรัพย์พิพัฒนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ธาตุทอง จ.ชลบุรี เป็นประธาน

สำหรับโครงการการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำขึ้นมีหลักการสำคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติจริง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำเอาหลักการทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานเอาไว้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ได้ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน รวมทั้งให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน มีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน

นายประพันธ์ ทรัพย์พิพัฒนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ธาตุทอง เผยว่า ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเสือช่อได้ร่วมมือกัน นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เปิดช่องทางการจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง

"ด้วยในพื้นที่ของอำเภอบ่อทองเป็นพื้นที่ที่ปลูก มะม่วงหิมพานต์เป็นจำนวนมาก และเป็นสินค้าส่งออก ซึ่งการแปรรูปผลผลิต มีทั้งหมด 4 รสชาติ จำหน่ายในราคากระปุกละ 50 บาทเท่านั้น และถ้าหากท่านใดที่สนใจ รับไปจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเสือช่อ หมายเลขโทรศัพท์ 081-1505665 และ 089-9320858”

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเสือช่อ อ.บ่อทอง ชลบุรี จัดทำโครงการ การแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำผลิตผลที่มีอยู่มาเพิ่มมูลค่า เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน... 25 ก.ค. 2560 15:07 25 ก.ค. 2560 15:47 ไทยรัฐ