วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมอใหม่นราธิวาส

โดย ซี.12

ไปเห็นรายชื่อหมอบรรจุใหม่ในจังหวัดนราธิวาสเข้าก็อดไม่ได้ที่จะนำมาทำบันทึกเผยแพร่ในความกล้าหาญและเสียสละในการไปอยู่ประจำทำงานช่วยเหลือชาวบ้านตามโรงพยาบาลในพื้นที่อันตราย

พวกเธอและเขาเป็นหมอหนุ่มสาวไฟแรงไปลงในตำแหน่งนายแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนเพียงน้อยนิด แต่จิตใจแข็งแกร่งสู้งาน

16–20 ชีวิตที่มีจิตใจต่อสู้ที่ควรค่าแก่การคารวะประกอบด้วยหนุ่มสาวจากหลากหลายมหาวิทยาลัย คือ

1.นางสาวพิชญ์จิรา วรวงศ์เวทย์ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลระแงะ 2.นางสาวธันนวี จิตรปฏิมาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลระแงะ 3.นายทวีพันธ์ แซ่อ่อง ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี 4.นางสาวอรวี เกื้อมณี ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี 5.นายสุทธิรักษ์ สิงหเสม ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรจุที่โรงพยาบาลแว้ง

6.นางสาวภิษชา เบญจวิญญู ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลแว้ง 7.นางสาวณิชนันทน์ ภัทรวนาคุปต์ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 8.นางสาวจิรภัทร์ ขานโบ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลจะแนะ 9.นายอับดุลฮาฟิส เจ๊ะมามะ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลจะแนะ 10.นางสาวขวัญใจ วงษ์หวายเหนียว ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลศรีสาคร

11.นางสาวนัฐกานต์ อภิรักษ์เสนา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลบาเจาะ 12.นางสาวณัชชา คุณาทรัพย์ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลบาเจาะ 13.นางสาวรุจจิรัตน์ พงศ์ภัทรโภคิน ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลรือเสาะ 14.นายจักรกฤษณ์ สว่างแสง ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลตากใบ 15.นายอิบตีซาม อาเซ็ง ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บรรจุที่โรงพยาบาลตากใบ 16.นายกตัญญู นรากุล ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บรรจุที่โรงพยาบาลตากใบ

พร้อมกันนั้นมี ทันตแพทย์ บรรจุใหม่ในจังหวัดนราธิวาสในคราวเดียวกัน 4 ราย คือ 1.นายธีรยุทธ วิริยกิจจา ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรจุที่โรงพยาบาลแว้ง 2.นางสาวรีณา ฮุสเซน ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุที่โรงพยาบาลรือเสาะ 3.นางสาวธรรมดา พุทธาภิบาล ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรจุที่โรงพยาบาลสุคิริน 4.นายธรรมรัตน์ ศรีเจริญ ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรจุที่โรงพยาบาลตากใบ

เป็นลูกใครหลานใครจงภูมิใจเถิดว่านี่คือคุณหมอผู้กล้าในครอบครัวเรา.

“ซี.12”

25 ก.ค. 2560 13:56 25 ก.ค. 2560 17:47 ไทยรัฐ