วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศัพท์ไปวัด (2)

พุธวันนี้ ขอรับใช้ ‘ศัพท์ไปวัด’ ต่อจากวันจันทร์ครับ

กริยาวลี ‘รดน้ำมนต์’ ก็คือ sprinkle the holy water กริยาวลีนี้ไม่ได้มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้น ศาสนาอื่นก็มีครับ ฝรั่งในหลายประเทศก็มีรดน้ำมนต์เหมือนกัน

ถ้าต้องการจะ ‘นิมนต์พระ’ ภาษาชาวบ้านคือ เชิญพระ ภาษาอังกฤษคือ to invite the monk หรือ the monks ครับ

‘สวดมนต์’ ฝรั่งใช้ to chant ออกเสียง ชานท ความหมายคล้าย sing ร้องเพลง แต่ร้องแบบท่องสวดเป็นทำนอง หรือพูดด้วยทำนองเสียงระดับเดียว เมื่อต้องการจะสื่อว่า ‘ฟังเทศน์’ จะต้องพูดว่า to listen to the sermon คำว่า sermon เซอ-มัน เป็นได้ทั้งคำนาม และคำกริยา หมายถึง คำสั่งสอน ด่าว่า การเทศนา การให้โอวาท หรือบทสวด

ส่วน blessing ก็คือ ศีลพร การสวดให้พร การให้พร ออกเสียงว่า บเลซ-ซิง กริยาวลี ‘รับพรจากพระ’ ก็คือ receiving blessing from the monk นั่นเองครับ

ศีล คือ precept เป็น คำสั่งสอน ธรรมะ ออกเสียงว่า พรี-เซ็พท์

‘รับศีล’ ก็คือ to receive the precepts ‘สายสิญจน์’ คือ sacred cord ส่วน ‘กระถางธูป’ ก็คือ incense burner

พระพุทธเจ้า คือ The Lord Buddha ศาสนาพุทธ คือ Buddhism พุทธศาสนิกชน ก็ Buddhist พระบรมสารีริกธาตุ ก็คือ relics รอยพระพุทธบาท ก็ Buddha’s footprint พระพุทธรูป คือ the Buddha statue หรือ Buddha image พระภิกษุ ก็คือ monk สามเณร ก็ novice เด็กวัด ก็คือ temple boy และ เจดีย์ ก็คือ pagoda.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

25 ก.ค. 2560 13:50 25 ก.ค. 2560 15:29 ไทยรัฐ