วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการทำสัญญาแล้ว-ยังไม่เสร็จ จ่อโดนรีดภาษีลาภลอย ก่อนชงเข้าครม.

ยังไม่ชงภาษีลาภลอย เข้าครม. อังคารนี้ ปลัดคลัง แจงอยู่ระหว่างปรับเกณฑ์ให้ชัดเจน จ่อเก็บเจ้าของที่ดิน-ห้องชุดรอบโครงการที่ทำสัญญาไปแล้วและยังพัฒนาไม่เสร็จ เมื่อก.ม.มีผลบังคับใช้ ให้กรมที่ดิน-อปท. นำเงินส่งเข้าแผ่นดิน...

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารนี้ กระทรวงการคลังยังไม่ได้เสนอร่างพ.ร.บ. ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ... หรือภาษีลาภลอย เข้าสู่การพิจารณา เนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ยังอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำประชาพิจารณ์ในช่วงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ มีการเสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมายใน 5 ประเด็น ได้แก่ การนำส่งเงินภาษีจากเดิมกำหนดให้กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำส่งเงินภาษีเข้ากองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ เป็นให้กรมที่ดินและ อปท. นำส่งเงินภาษีเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินแทน และกำหนดให้โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่จะต้องจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินและห้องชุดที่อยู่รอบโครงการ ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยให้รวมถึงโครงการ ที่ทำสัญญาก่อนและยังพัฒนาโครงการ ไม่แล้วเสร็จในวันที่ร่างพ.ร.บ. มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ กำหนดให้ผู้เสียภาษีรวมถึงผู้ครอบครองที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ และกำหนดให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บภาษี โดยมอบอำนาจให้กรมที่ดินและ อปท.จัดเก็บภาษีแทน รวมทั้งการเพิ่มบทลงโทษ ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้.