วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 'ร.10' อย่างสมพระเกียรติ

คสช.ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนงานปรองดอง เตรียมชี้แจงสัญญาประชาคม

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.โดยกล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค. 2560 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างกว้างขวางในตลอดสัปดาห์นี้ ขอให้ทุกส่วนของ คสช.ได้เข้าร่วม และให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้พสกนิกรได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีในทุกกิจกรรมและทุกพื้นที่ นอกจากนี้ มอบหมายให้หน่วยทหารประจำพื้นที่ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น 28 ก.ค.-3 ส.ค. 60

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับร่างสัญญาประชาคมที่ผ่านเวทีสาธารณะใน 4 ภูมิภาค คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เลขาธิการ คสช. ได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานของ คสช. โดยเฉพาะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้นำสัญญาประชาคมไปศึกษาให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป กระบวนการจัดทำ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น หากทุกภาคส่วนร่วมกันยึดถือตามสัญญาประชาคม ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข มีความรัก ความสามัคคี

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การมอบหมายให้มีการศึกษาสาระสำคัญของสัญญาประชาคม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ภายหลังจากที่มีการแถลงและประกาศสัญญาประชาคมอย่างเป็นทางการ สำหรับปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการในมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนเกษตรกรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลผลผลิตในพื้นที่ชายแดนเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เลขาธิการ คสช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองกำลังในพื้นที่ชายแดนเข้มงวด ในมาตรการสกัดกั้นการลักลอบการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบกับราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าว ที่จะเดินทางผ่านเข้าออกพื้นที่ชายแดน เพื่อการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในช่วงการผ่อนผันตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 60 ด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ระหว่าง 24 ก.ค.-7 ส.ค. 60 ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช.ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ หรือแรงงานที่มาใช้บริการในศูนย์ดังกล่าว รวมทั้งการตรวจสอบมิให้มีกระบวนการมาเรียกรับผลประโยชน์ ในช่วงที่มีการผ่อนผันเรื่องแรงงานต่างด้าวด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า เลขาธิการ คสช.ยังได้กล่าวถึงการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐขณะนี้ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว 293 หน่วย ใน 69 จังหวัด ซึ่งมีประชาชนได้เข้ามาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบการทำงานของศูนย์ค่อนข้างชัดเจน มีคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ก่อนที่จะส่งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการต่อคือ เรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐจะส่งเรื่องให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ส่วนเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตของประชาชน จะส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานต่างๆ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และให้มีการแจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบถึงความคืบหน้า

คสช.ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างสมพระเกียรติ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนงานปรองดอง เตรียมชี้แจงสัญญาประชาคม 24 ก.ค. 2560 12:44 ไทยรัฐ