วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส้มโอเวียงแก่น ดังระดับโลก นักวิชาการ FAO. Asia Pacific บินมาขอศึกษา

ส้มโอเวียงแก่นดังไปไกล นักวิชาการ FAO.แห่งสหประชาชาติ จาก Asia Pacific บินไปศึกษาดูวิธีผลิตถึงในสวน ใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อข้อมูลวิธีดูแลขั้นตอนตั้งแต่ก่อนออกผล การกำจัดศัตรูพืช จนถึงการเก็บผลผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์...
 
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 นายสมศักดิ์ บุญยวง ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และที่ปรึกษาวิสาหกิจส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก เปิดเผยว่า ตัวแทนจากองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO.) จาก 18 ชาติ ของเอเชียและแปซิฟิก เดินทางศึกษาขั้นตอนการผลิตส้มโอที่สวนของเกษตรกรชาวสวนส้มโอในพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลวิธีดูแลขั้นตอนตั้งแต่ก่อนออกผล การกำจัดศัตรูพืช จนถึงการเก็บผลผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ จนได้รับรองมาตรฐาน GAP. (Good Agricultural Practice) โดยที่ชาวสวน อ.เวียงแก่นทำได้สำเร็จติดต่อกันมากว่า 10 ปี

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งออกและนำเข้าผลผลิตการเกษตร จะต้องได้มาตรฐานสากลในการผลิต ส้มโอเวียงแก่นเป็นส้มโอที่ส่งไป แถบอียูเป็นเจ้าแรกๆ กว่า 10 ปีมาแล้ว และได้ปรับปรุงคุณภาพตามที่ตลาดนำเข้านั้นๆ ต้องการ ทั้งรสชาติ การควบคุมตรวจสอบการใช้สารเคมีจากกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาวิสาหกิจส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก โดยส้มโอที่มีความแก่ได้มาตรฐานควรแก่การบริโภค เริ่มส่งผ่านล้งรับซื้อเพื่อส่งออกไปอียูแล้วจำนวนกว่า 100 ตัน โดยรับซื้อจากชาวสวนที่ผ่านการตรวจสอบรับรองผลจากกรมวิชาการเกษตร และวิสาหกิจฯ ผ่านการตรวจสอบรับรอง GAP. และ GMP.ซึ่งราคาปีนี้ยังคงเป็นราคาที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว ด้วยเหตุผลว่าผลไม้จากประเทศไทยหลายชนิดมีผลผลิตจำนวนมาก และเป็นช่วงในระยะเวลาออกผลผลิตใกล้เคียงกัน

ส่วน นางกิตติยา มั่งมูล ชาวสวนส้มโอบ้านยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กล่าวว่า สวนส้มโอของตน ปลูกส้มโอสายพันธุ์ทองดี ขาวใหญ่ และเซลเลอร์ จำนวนกว่า 300 ต้น มีนักวิชาการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรให้ความรู้ในการดูแล ขั้นตอนผลิตการใช้ยารักษาโรคแคงเกอร์ (Canker) และปุ๋ยที่มีมาตรฐาน GAP. ซึ่งเน้นที่อินทรีย์เพื่อปลอดสารเคมี จนทำให้ส้มโอของตนและชาวสวนอื่นๆ สามารถส่งขายไปยังแถบ อียูติดต่อมากว่า 10 ปี มีรายได้อย่างยั่งยืน การเดินทางมาศึกษาดูงานที่สวนตนของตัวแทนจากองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO.) จาก 18 ชาติ เป็นสิ่งดีต่อชาวสวนส้มโอเวียงแก่น เพราะองค์การฯ ดังกล่าวให้ความเชื่อมั่นในการผลิตส้มโอของที่นี่.

ส้มโอเวียงแก่นดังไปไกล นักวิชาการ FAO.แห่งสหประชาชาติ จาก Asia Pacific บินไปศึกษาดูวิธีผลิตถึงในสวน ใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อข้อมูลวิธีดูแลขั้นตอนตั้งแต่ก่อนออกผล การกำจัดศัตรูพืช จนถึงการเก็บผลผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์... 24 ก.ค. 2560 11:13 ไทยรัฐ