วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.มีมติให้จัดเทศน์ 'สุจริตธรรมกถา' เนื่องในวันเฉลิมฯ28ก.ค.นี้ทั่ว ปท.

วัดปากน้ำ จัดมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.60 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยมติมหาเถรสมาคม ให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ประชาชนใช้ชีวิตสุจริต...

 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.60 ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.60 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธาน พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา"

ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์วัดปากน้ำฯ พุทธศาสนิกชน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดพิธีดังกล่าว ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักศีล 5 มาปฏิบัติรวมทั้งยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง จะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 โดยคำเทศน์ประพันธ์ขึ้นโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ กรรมการ มส. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มีเนื้อหากระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้ประกอบชีวิตสุจริต โดยเชื่อมโยงกับหลักศีล 5 ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา และร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมนำสู่การปฏิบัติ ซึ่งทาง ป.ป.ช.ได้ถวายกัณฑ์เทศน์ไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศด้วย.วัดปากน้ำ จัดมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.60 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยมติมหาเถรสมาคม ให้จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 23 ก.ค. 2560 14:39 23 ก.ค. 2560 14:53 ไทยรัฐ