วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธจ. ผอ.รพ.เกษียณ

โดย ซี.12

รายการเกษียณอายุคราวนี้เป็นนายแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยอยู่ในตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี 10 รายประกอบด้วย

1.นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.นายชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 3.นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 4.นายประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 5.นายประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

6.นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 7.นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 8.นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 9.นายสุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 10.นายสุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

ส่วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มี 27 รายคือ

1.นายเกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2.นายชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 3.นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 4.นายชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ 5.นายวิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี

6.นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย 7.นายสมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 8.นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 9.นายสัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 10.นายสาธิต รัตนศรีทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

11.นายสุพจน์ มังกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ 12.ร้อยโทสุภาพ ไพศาลศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา 13.นายธวัติ บุญไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 14.นายนภดล เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

15.นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา 16.นายบุญชัย ธนบัตรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย นครราชสีมา 17.นายภานุวัตร ทรัพย์คิรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ เพชรบุรี 18.นายวิชัย พงศ์ติยะไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 19.นายวินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง กำแพงเพชร 20.นายวิรัช ธีระภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

21.นายวีรชัย ทีหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 22.นายสงวนชัย เจนศิริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์ 23.นายสมปรารถน์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงของ เชียงราย 24.นายสันติ วิริยางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัตุรัส ชัยภูมิ 25.นายสำเร็จ โพดาพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 26.นายสุรพันธ์ วิชิตนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก อ่างทอง 27.นายสุระ คุณคงคาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย

สำหรับพยาบาลมีตำแหน่งสำคัญที่เกษียณดังนี้ 1.นางดลใจ จองพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลชัยนาท 2.นางปานเนตร ศรีสุริยะธาดา หัวหน้าพยาบาล รพท.พิจิตร 3.นางเพ็ญศรี ดำรงจิตติ หัวหน้าพยาบาล รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี 4.นางสาวสมจิตร กาหาวงศ์ หัวหน้าพยาบาล รพท.มุกดาหาร 5.นางสุชาดา เสตพันธ์ หัวหน้าพยาบาล รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 6.นางสาวสุวดี ชูสุวรรณ หัวหน้าพยาบาล รพศ.ตรัง 7.นางแก้วตา นาที หัวหน้าพยาบาล รพศ.อุดรธานี

เป็น 60 ปีในชีวิตที่ก้าวพ้นความเหนื่อยยากจำเจในการช่วยเหลือคน.

“ซี.12”

23 ก.ค. 2560 13:38 23 ก.ค. 2560 13:38 ไทยรัฐ