วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอนวิทย์

www.ipst.ac.th คือเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นเพื่อริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

สสวท. ประวัติและความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ สสวท. ข่าวประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ ข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน กิจกรรม ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ทุนการศึกษา และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี IPST Learning Space หน่วยงาน ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา...

23 ก.ค. 2560 13:15 23 ก.ค. 2560 13:15 ไทยรัฐ