วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

9101ตามรอยเท้าพ่อฯ กินดีอยู่ดีมีความสุข

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ-สินีนาถ ศิรินาวี-เชิดชัย จิณะแสน


ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้วงเงิน 22,752.50 ล้านบาท...วางเป้าชุมชนเข้าร่วมโครงการเอาไว้ 9,101 ชุมชน

ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 1.77 ล้านราย และมีเกษตรกรผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งประเทศมากกว่า 7.68 ล้านราย กลไกการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญคือ การดึงเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การใช้ ศพก. 882 ศูนย์มาช่วยผลักดันการทำงานขับเคลื่อน รับฟังเกษตรกรอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน “ศพก.” หรือ “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร” สามารถขยายเครือข่ายแตกเซลล์ไปได้มากกว่าหมื่นแห่ง เท่ากับว่ามีเกษตรกรต้นแบบกว่าหมื่นคนทั่วประเทศ

ข้อมูลเปิดเผยจากกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า ความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ วันที่ 19 ก.ค.60 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน ครม.อนุมัติวงเงิน 22,752.50 ล้านบาท...มีการเสนอเข้ามาแล้ว 24,760 โครงการ ในวงเงิน 20,053.20 ล้านบาท

คณะกรรมการฯระดับอำเภอ พิจารณา...อนุมัติโครงการแล้ว 24,166 โครงการ วงเงิน 19,865.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.31 จากที่ ครม.อนุมัติ โดยแบ่งเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,899.38 ล้านบาท คิดเป็น 49.83% ที่เหลือเป็นค่าจ้างแรงงาน 9,966.43 ล้านบาท คิดเป็น 50.17%

แยกย่อยเป็นประเภทโครงการ...การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 35.24 จำนวน 8,517 โครงการ งบประมาณ 10,581.30 ล้านบาท...การผลิตพืชและพันธุ์พืช ร้อยละ 20.87 จำนวน 5,044 โครงการ งบประมาณ 3,169.26 ล้านบาท...การปศุสัตว์ ร้อยละ 14.40 จำนวน 3,479 โครงการ งบประมาณ 2,045.32 ล้านบาท

การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร้อยละ 11.91 จำนวน 2,877 โครงการ งบประมาณ 1,212.45 ล้านบาท...การประมง ร้อยละ 10.690 จำนวน 2,583 โครงการ งบประมาณ 1,383.89 ล้านบาท...ฟาร์มชุมชน ร้อยละ 4.03 จำนวน 975 โครงการ งบประมาณ 1,010.04 ล้านบาท

การจัดการศัตรูพืช ร้อยละ 1.82 จำนวน 439 โครงการ งบประมาณ 230.76 ล้านบาท...การปรับปรุงบำรุงดินร้อยละ 0.87 จำนวน 210 โครงการ งบประมาณ 216.39 ล้านบาท และการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 0.17 จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 16.40 ล้านบาท

เชิดชัย จิณะแสน ประธานกลุ่ม ศพก.ระดับประเทศ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เล่าว่า ทางกลุ่มได้เสนอโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค กระบือ วัตถุดิบใช้ในพื้นที่เป็นหลัก ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯที่ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์อย่างมาก

“ปลอดสารเคมี...ปลอดสารทุกชนิด พยายามใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีทั้งหมด สมาชิกกว่า 500 ครัวเรือน ทำปุ๋ยขายให้กับสมาชิก สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากรวมทั้งสามารถทำการต่อยอดในการแปรรูปสินค้าได้อีกมากมาย...ส่วนความพร้อมของชุมชนขณะนี้มีเกินร้อย พร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้ผ่าน ศพก.”

เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้ครอบครัวต่อไป...ชุมชนมีความกระตือรือร้นในการทำโครงการนี้อย่างมาก

เชิดชัย ย้ำว่า พอทางการมาบอกว่าทำเพื่อถวายในหลวงสองพระองค์ สมาชิกในกลุ่มต่างมีความภาคภูมิใจมาก...ทุกคนมั่นใจว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีรายได้มากขึ้น และจะนำรายได้ที่เกิดขึ้นไปต่อยอดในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

“มารวมกลุ่มกันในช่วง 2-3 เดือนจะเห็นผล...นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล เช่น ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก...ศรีสะเกษเป็นจังหวัดต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ หอมมะลิ 105...และผลพวงที่ได้นอกจากค่าแรง ยังเกิดความสามัคคีภายในชุมชนอีกด้วย”

สินีนาถ ศิรินาวี ประธาน Young smart Farmer สมุทรสงคราม เสริมว่า แต่ก่อนเป็นนักธุรกิจเอสเอ็มอีเล็กๆในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโตได้ดี วันหนึ่งก็ได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ใจคิดว่าได้ยินคำนี้มานานมาก แต่เราเข้าใจแค่ไหน ก็คิดไปไกล แล้วถ้าวันหนึ่งธุรกิจไม่ดีแบบวันนี้เราจะหารายได้จากไหน ทั้งๆที่เรายังต้องกินต้องใช้อยู่

จุดเริ่มแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาศาสตร์พระราชา...“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นปราชญ์ ในทุกๆด้าน ยิ่งด้านเกษตร พระองค์ท่านพูดไว้แบบแม่นยำ และเมื่อทำตามพระองค์ท่าน เราจึงรู้ว่าความยั่งยืนอยู่ตรงไหน...ยิ่งพอทราบถึงที่มาของโครงการ 9101 ทำให้ยิ่งอยากมีส่วนร่วม เพราะต้องการเทิดองค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะที่ตนเองเป็นเกษตรกรได้วันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน...”

ท่านบอก ขอให้มีความเพียรและอดทน ช่วงแรกจากที่ไม่ทำเกษตร จับเครื่องมือถางหญ้า ปลูกกล้วย 100 ต้น มือพองแตกและเจ็บ แต่ก็ทำต่อ เพราะคิดถึงพระองค์ พ่อหลวงเรา...ท่านเหนื่อยกว่าเรามากมาย เราไม่ได้คิดอะไรเลย เพราะท่านคิดไว้ให้แล้ว แต่แค่เราต้องมีความเพียรและความอดทน แค่นี้เอง

“แล้ววันนี้...วันที่เราจับต้องความสุขได้ ก็พระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้น โครงการ 9101 เกิดขึ้นมาและภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้ระบอบพระมหากษัตริย์ ที่มีแต่ความเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์”

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ความหมาย “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี” คำว่า...9101 (เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง) มาจาก...9 คือ รัชกาลที่ 9...10 คือ รัชกาลที่ 10 คือในหลวงรัชกาลปัจจุบัน และ 1 ก็คือ ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน

“จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงเกษตรฯที่ได้ทำดีถวายล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ และทำให้พี่น้องเกษตรกรกว่า 7.68 ล้านคนเข้าร่วมโครงการ...มีความสุข เป็นบุญกุศลพร้อมกันทั้งประเทศ”

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ มีหลักการที่สำคัญคือ น้อมนำหลักการ ทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้มาปฏิบัติ และการดำเนินโครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง

“ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก. จะเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาการเกษตรชุมชน สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ นำไปปฏิบัติจริง เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ศพก.และเครือข่ายยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรชุมชน มีส่วนร่วมแบบประชารัฐ โดยโครงการฯจะให้อำนาจแต่ละชุมชนเสนอจะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม อาทิ ด้านการผลิตพืช ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ

โดยงบประมาณที่ได้รับจะเป็นการจ้างแรงงานร้อยละ 50 ในแต่ละพื้นที่จะมีกรอบกติกา โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองกันเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้น้อย แต่มีความประพฤติดี โดยการให้ชุมชนซึ่งรู้จักกันดีเป็นผู้คัดเลือก ให้เกษตรกรเรียนรู้การคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามัคคีคือพลัง

พลิกมิติใหม่รัฐบาล...“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ระเบิดการพัฒนาจากภายใน คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ประเทศชาติก้าวหน้าด้วยวิถีเกษตรพอเพียง “เกษตรกรไทย”...กินดี อยู่ดี มีความสุข.

ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้วงเงิน 22,752.50 ล้านบาท 23 ก.ค. 2560 13:08 23 ก.ค. 2560 13:09 ไทยรัฐ