วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย คนส่วนใหญ่ หนุนปรับ ครม.เชียร์โยก เกษตร อันดับ 1

"นิด้าโพล" เผย ปชช.ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.32 เห็นด้วยปรับ ครม.เหตุผลงานไม่มีประสิทธิภาพ "กษ." คนเชียร์ปรับอันดับ 1 "พณ.-ศธ." อันดับ 2 "คลัง" อันดับ 3 "มท." อันดับ 4 และ "กห." อันดับ 5   

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,250 คน ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 60 เรื่อง "การปรับคณะรัฐมนตรี"

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.32 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ครม.ชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ บางคนยังขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศ จึงต้องการเห็นคนใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 12.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของประเทศ หากมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง หลายๆ นโยบายหรือโครงการต่างๆ จะไม่ต่อเนื่อง ควรให้โอกาสในการทำงานจนเสร็จสิ้น บางส่วนระบุว่า ครม.ชุดนี้ทำงานดีอยู่แล้ว อีกทั้ง สถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองยังมีความไม่แน่นอน และร้อยละ 0.72 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ต้องการให้มีการปรับตำแหน่ง ครม.ในครั้งถัดไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.12 ระบุว่า ผลงานที่ผ่านมายังไม่เป็นที่ถูกใจ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด รองลงมา ร้อยละ 30.80 ระบุว่า รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านมีความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ขณะที่ร้อยละ 28.56 ระบุว่า รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการบริหารประเทศ และร้อยละ 28.08 ระบุว่า ต้องการสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลที่ดีขึ้น

เมื่อถามถึงกระทรวงที่ต้องการให้มีการสลับสับเปลี่ยนการทำงานมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 18.40 ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันดับ 2 ร้อยละ 9.04 ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 6.88 ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย อันดับ 4 ร้อยละ 5.28 ระบุว่า กระทรวงการคลัง และอันดับ 5 ร้อยละ 5.12 ระบุว่า กระทรวงกลาโหม

"นิด้าโพล" เผย ปชช.ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.32 เห็นด้วยปรับ ครม. เหตุผลงานไม่มีประสิทธิภาพ "กษ." คนเชียร์ปรับอันดับ 1 "พณ.-ศธ." อันดับ 2 "คลัง" อันดับ 3 "มท." อันดับ 4 และ "กห." อันดับ 5 23 ก.ค. 2560 12:32 23 ก.ค. 2560 14:28 ไทยรัฐ