วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.วิสามัญเน้นยุทธศาสตร์-พิจารณางบ กทม.ปี 61

จากที่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯขึ้นมาจำนวน 36 คน มีนายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภา กทม. เป็นประธาน นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภา กทม. เป็นรองประธานคนที่ 1 นายธวัชชัย ฟักอังกูร สมาชิกสภา กทม. เป็นรองประธานคนที่ 2 นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด กทม. เป็นรองประธานคนที่ 3

นายคำรณกล่าวว่า แนวทางในการพิจารณางบประมาณฯ ปี 61 มีหลักการพิจารณา อาทิ 1.โครงการที่เสนอเข้ามาต้องมีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของ กทม.หรือไม่ 2. โครงการที่เสนอเข้ามามีความคุ้มค่าหรือไม่ และ 3. หากโครงการที่เสนอเข้ามาแล้วดี แต่ไม่สามารถทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา สภามีอำนาจในการตัดหรือปรับลดได้ ฝ่ายบริหารก็จะแปรกลับเข้ามาเท่ายอดที่ถูกปรับลดไปหรืออาจมากกว่าเดิมก็ได้.

จากที่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯขึ้นมาจำนวน 36 คน ... 22 ก.ค. 2560 04:02 22 ก.ค. 2560 04:02 ไทยรัฐ