วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง กก.ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย 8 คน ได้แก่ 1.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สาขาภาพยนตร์ 2.นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ สาขาภาพยนตร์ (แอนิเมชั่น) 3.ศ.วิโชค มุกดามณี สาขาทัศนศิลป์ 4.นางชมัยภร บางคมบาง สาขาวรรณศิลป์ 5.นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร สาขาทัศนศิลป์ 6.นายปัญญา วิจินธนสาร สาขาทัศนศิลป์ 7.นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สาขาสถาปัตยกรรม และ 8.นายพลพัฒน์ อัศวะประภา สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย

นอกจากนี้ ครม.ยังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 4 คน ได้แก่ 1.นายสุรัตน์ จงดา สาขาการแสดง 2.ศ.ณรงฤทธิ์ ธรรมบุตร สาขาดนตรี 3.นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี และ 4. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง สาขามัณฑนศิลป์ ทั้งนี้จะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย... 22 ก.ค. 2560 03:08 22 ก.ค. 2560 03:09 ไทยรัฐ