วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 22/07/60

โดย ซี.12

เปิดฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการของผู้ครองตำแหน่งเดิมอย่างเป็นทางการแล้ว โดย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 18 กรกฎาคม 2560 ได้ให้ ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวง ใหม่ 3 กระทรวงรวด อันได้แก่ ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมีตำแหน่งที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ที่อยู่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งในคราวเดียวกันอีก 1 ตำแหน่งคือ ชูเกียรติ มาลินีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ...

อีก 5 ปลัด อันประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี, การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์, การท่องเที่ยวและกีฬา, พลังงาน และ แรงงาน นั้น วันอังคารหน้าก็ยังไม่แน่ว่าจะเข้าได้หรือไม่ เพราะยังไม่ลงตัวระหว่างการเลือก คนใน หรือ คนนอก โดย คนนอก สำหรับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงแรงงาน นั้นมองเห็นตัวตนรำไรอยู่ที่ กระทรวงมหาดไทย...

ส่วนตำแหน่งที่เทียบเท่าปลัดกระทรวงที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคือ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กับ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นั้น หน่วยงานแรก เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา จากรองผู้อำนวยการอาวุโส อันดับหนึ่ง ไม่น่าพลาดจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และ สมเกียรติ ศรีประเสริฐ จากรองเลขาธิการอาวุโสอันดับหนึ่ง ไม่น่าพลาด จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เว้นแต่มีความประสงค์ของ ข้าราชการทหาร ที่จะถอดเครื่องแบบมาเป็น ข้าราชการพลเรือน แทรกซ้อนเข้ามาให้เสียหายแก่ระบบราชการอีกหน...

เขียนถึง อธิบดีเกษียณ ไปเมื่อวันพุธ มีเหตุให้ตกหล่นจนได้ เพราะยังไม่ได้บันทึกชื่อของ พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กับ สมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย ที่มีสถานะ เทียบเท่าอธิบดี และเกษียณในปีนี้ทั้งคู่...

เสาร์ที่ผ่านมา 15 กรกฎาคม มีงานที่ผู้อาวุโสในวงราชการโดยเฉพาะในแวดวงมหาดไทยไปพบปะกันพร้อมหน้าโดยมิได้คาดหมายคือ งานฉลองมงคลสมรสของลูกชายอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตกรรมการ ก.พ.ร. มนุชญ์ วัฒนโกเมร ที่ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)...

หลายความคิดของ ผู้อาวุโส มีความหมายที่น่าจะนำมาคิดใคร่ครวญสานต่อให้เกิดผลดีในสังคม อย่างเช่น อภัย จันทนจุลกะ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เอ่ยในวงสนทนาว่าแนวคิด บัณฑิตอาสาสมัคร ที่เคยโด่งดังในยุค ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น น่าจะนำกลับมาดำเนินการอีก เพราะปัจจุบัน บัณฑิตตกงาน หรือทำงานไม่ตรงกับความรู้ ที่เล่าเรียนมามีมากมายมหาศาลถ้าจะเข้ามาหาประสบการณ์เพิ่มเติมให้เข้าใจในวิถีชีวิตและสังคมที่แท้จริงของคนไทยก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง...

หรืออย่าง ธรรมรักษ์ การพิศิษฏฐ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำลังให้ความสนใจไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ สมาคมข้าราชการอาวุโส ที่มี ไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นนายกสมาคม โดย ที่ปรึกษาธรรมรักษ์ มีข้อเสนอแนะดีๆว่าสมาคมควรกระตุ้นให้สมาชิกที่เป็นผู้อาวุโสให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ ฯลฯ โดยทางสมาคมจัดคอร์สให้เรียนรู้ โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลาน นอกจากนั้นผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของ คนมหาดไทย อย่าง บรรจง กันตวิรุฒ และ สุดจิต นิมิตกุล ก็ปรากฏตัวในงานด้วยสุขภาพที่แข็งแรง...

“ซี.12”

21 ก.ค. 2560 14:22 21 ก.ค. 2560 14:22 ไทยรัฐ