วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีฯ จัดใหญ่ 'วันสตรีไทย 60' ยกระดับสตรี เป็นพลังช่วยพัฒนาประเทศ

สภาสตรีฯ จัดใหญ่ "วันสตรีไทย 2560" ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” เพื่อยกระดับสตรีไทยมีบทบาทและความรู้ความสามารถรอบด้าน เป็นพลังช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ พร้อมปลุกจิตสำนึกเยาวชนเห็นความสำคัญสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมายาวนานให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” ในวันที่ 1 ส.ค.60 ซึ่งวันสตรีไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสตรีไทย อีกทั้งเพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และเพื่อยกระดับสถานภาพชีวิตของสตรีไทยช่วยกันพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไป

"วันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เปิดโอกาสให้สตรีไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน ในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมสุภาพบุรุษเป็นที่ยอมรับจากสังคม หน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นผู้กำหนดนโยบายในองค์กรสำคัญมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม"

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยดังกล่าวที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เวลา 09.30 - 12.30 น. ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมของสตรีไทยรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในวันที่ 23 ก.ค.ได้จัดให้มีการประกวดเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2560 ประเภทสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เวลา 08.00 - 18.00 น. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชนสตรีไทยมีความตื่นตัวในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติได้เห็นความสำคัญของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างมาอย่างยาวนาน

สำหรับการประกวดเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2560 ดังกล่าว ได้จัดแข่งเยาวชนสตรีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยทุกระดับต้องเข้าแข่งขันทักษะในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ฝีมือไทย 2.มารยาทไทย 3.รำไทย และ 4.ฝีปากไทย ซึ่งผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับพระราชทานโล่เยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2560 และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 21 รางวัล รวมเงินรางวัล 210,000 บาท.

สภาสตรีฯ จัดใหญ่ "วันสตรีไทย 2560" ภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้” เพื่อยกระดับสตรีไทยมีบทบาทและความรู้ความสามารถรอบด้าน เป็นพลังช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 21 ก.ค. 2560 12:43 21 ก.ค. 2560 14:04 ไทยรัฐ