วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 22/07/60

ความขยันและอดทนคือกุญแจสู่ประตูแห่งความสำเร็จในชีวิต

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต พบกับความสำเร็จตามที่มุ่งหวังในเร็ววัน และอาสาสรรหา หลากหลายตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

กรมทางหลวงชนบท กลุ่มงานเทคนิค รับ นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในทางที่กรมทางหลวงชนบทเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบท ชัยภูมิ 1 อัตรา และ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่เทียบเท่าในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้ 1.รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา 2.รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP 3.รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5 ตามเอกสาร 10 ลูกบาศก์-หลา 4.รถพ่นยาง 5.รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา 6.รถตีเส้น 7.รถบดไอน้ำ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 8.รถบดสั่นสะเทือน ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 10.รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 11.รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 12.รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 13.รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน 14.เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตาม ข้อ 1,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 1 อัตรา และ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่เทียบเท่าในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่อง จักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี ดังนี้ 1.รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 2.รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 3.รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 4.รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด 5.รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 6.เครื่องปูแอสฟัลต์ผสมเสร็จ 7.รถยกแบบทรัคเครน 8.เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 9.รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 10.รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป 11.เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตาม ข้อ 1 สมัครที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เลขที่ 224 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ-หนองปลิง ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0-4437-0728 (37) รับถึง 26 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการวิจัยในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว หรือ การโรงแรม และต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด, ผู้ช่วยปฏิบัติการสอน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างดี (หากมีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (IELTS, TOEFL,CELTA etc. Certification จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 2.75 ขึ้นไป มีทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet และทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง-สนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 รับถึง 27 ก.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก รับ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถทำข่าว เขียนข่าว และสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของกรมการขนส่งทางบก, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า การวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า วิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://dlt.job.thai.com  รับถึง 27 ก.ค.นี้ oo โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง พนักงานทำเล่ม 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ขึ้นไป สมัครที่ฝ่ายบริหาร ชั้น 2 อาคารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2564-3104 (-06) ต่อ 2218, 2224 หรือดูที่ http://th-th.facebook.com/ThammasatPrintHouse  รับถึง 31 ก.ค.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ อาจารย์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การศึกษา หรือ สังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการบริหารการศึกษา การศึกษาทั่วไป การเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพประชากร และสังคมสหวิทยาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานวิจัยที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์สถิติชั้นสูงในการวิจัย (หากเป็นงานวิจัยด้านการศึกษา หรือสหวิทยาการเชิงการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ในระดับดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกำหนดเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 ได้แก่ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL–ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL–CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน สมัครที่งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 โทร.0-2800-2840 (-60) ต่อ 1006, 1110, 1105 ถึง 31 ก.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ A–5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ จะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีพื้นฐานด้านสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper–based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internet–based Test : IBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงาน และงานวิจัยทางด้านสุกรจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง สามารถถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ มีคุณลักษณะและความเหมาะสมในการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 31 ก.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 2 อัตรา และ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามโทร.0-2696-5207 หรือดูรายละเอียดที่และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 31 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ทันตแพทย์ (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 อัตรา วุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เเละมีความละเอียด รอบคอบ ต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ได้แก่ IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3, TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29, TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390, TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90, TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400, MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36 มีความรู้ความสามารถในการตรวจเเละวินิจฉัยคนไข้ใหม่ งานด้านการบริหาร งานพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน HA และการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สนใจสมัครทางระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/ERecruitment  ถึง 31 ก.ค.นี้.

หมึกเขียว

21 ก.ค. 2560 11:28 21 ก.ค. 2560 11:28 ไทยรัฐ