วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กอ.รมน. เชื่อสังคมไทยยอมรับสู่ปรองดองสมานฉันท์

โฆษกกอ.รมน. เผย ประชาชนแห่ร่วมเวทีสาธารณะแจงร่างสัญญาประชาคม เชื่อสังคมไทยยอมรับสู่ปรองดองสมานฉันท์...

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.กล่าวถึง ผลการจัดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคมที่ได้จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ เมื่อวันที่ 17-20 ก.ค.60 ที่ผ่านมาว่า มีพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นฯ และการสรุปข้อคิดเห็นฯ จากทุกจังหวัดเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากถึง 1,658 คน แยกเป็น ภาคกลาง จำนวน 431 คน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 476 คน, ภาคเหนือ จำนวน 391 คน และภาคใต้ 360 คน ทั้งนี้มีกลุ่มการเมือง, กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองจำนวน 377 คน กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มนักศึกษา, กลุ่มสื่อมวลชน, กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs), กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs), กลุ่มองค์กรวิชาชีพในพื้นที่) จำนวน 363 คน กลุ่มข้าราชการ, กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ, หอการค้าจังหวัด, กลุ่ม/องค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการจำนวน 485 คน กลุ่มผู้นำชุมชน, กลุ่มผู้นำจิตวิญญาณในพื้นที่, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง, กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐจำนวน 433 คน

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวว่าในภาพรวมได้รับการตอบรับจากทุกกลุ่มเป็นอย่างดี และมีข้อคิดเห็นอยากให้สังคมไทยได้ขับเคลื่อนไปสู่การปรองดองสมานฉันท์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอให้ทุกส่วนได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การจัดสรรทรัพยากรน้ำ ที่ดินทำกิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ขอขอบคุณผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ที่ได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงร่างสัญญาประชาคมและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3) จะได้นำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากเวทีต่างๆ นำมาพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป

โฆษก กอ.รมน. เผย ประชาชนแห่ร่วมเวทีสาธารณะแจงร่างสัญญาประชาคม เชื่อสังคมไทยยอมรับสู่ปรองดองสมานฉันท์... 21 ก.ค. 2560 10:08 21 ก.ค. 2560 10:26 ไทยรัฐ