วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมศ.พร้อมประเมินรอบ 4 กลุ่มสมัครใจ

(ภาพจาก : สมศ.)

เริ่มเดือน ส.ค.นี้จำนวน 41 แห่ง ย้ำลดภาระเอกสาร-ไม่ตัดสินรับรอง

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 นั้น ขณะนี้ สมศ.ได้วางแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไว้ ดังนี้ 1.ความสอดคล้องกับประกันคุณภาพภายในหน่วยงานต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากล 2.ไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารของสถานศึกษา 3.ไม่มีการตัดสินผลว่าจะรับรองหรือไม่รับรอง เพื่อลดความกังวลของสถานศึกษา แต่มุ่งประเมินเพื่อพัฒนาให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา 4.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการประเมิน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับต้นสังกัด ทั้งนี้ สมศ.จะจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ใน 4 ภูมิภาคที่กรุงเทพฯวันที่ 23 ก.ค.นี้ และส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปยัง จ.เชียงใหม่ และในวันที่ 29 ก.ค. จัดประชุมที่ จ.สงขลา และส่งสัญญาณการ ประชุมทางไกลไปยัง จ.ขอนแก่น พร้อมเผยแพร่ทาง ออนไลน์และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.th  ภายในเดือน ก.ค.นี้ จากนั้นจะนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง คาดว่าจะประกาศกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบ 4 ภายในเดือน ก.ย.นี้

ผอ.สมศ.กล่าวต่อว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จะมี 2 ระยะคือ 1.ระยะประเมินตาม กรอบเวลาตามวงรอบการประเมินทุก 5 ปี 2.ระยะติดตามและพัฒนาเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ กรณีสถาน ศึกษามีความโดดเด่น ติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลความสำเร็จมาเผยแพร่เป็นตัวอย่าง และกรณีสถานศึกษาประเด็นที่ต้องพัฒนา ติดตามผลการ ดำเนินงานหลังจากการให้ข้อเสนอของผู้ประเมิน โดย สถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเสนอต่อ ต้นสังกัดเพื่อให้การสนับสนุนงบพัฒนา และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภายในระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี นอกจากนี้ สมศ.เตรียมจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมิน ภายในต้นเดือน ส.ค. และเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ ในกลุ่มสถานศึกษาที่สมัครใจรับการประเมิน จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย จำนวน 10 แห่ง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน 20 แห่ง อาชีวศึกษา 6 แห่ง และอุดมศึกษา 5 แห่ง.

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4... 21 ก.ค. 2560 05:13 ไทยรัฐ