วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ประชุม มหาเถรสมาคม ตั้งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพจากเว็บไซต์ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เจ้าคณะอ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา...

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ มส. ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เสนอขอแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เจ้าคณะอ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสง่างาม และเจ้าคณะอ.เมืองปราจีนบุรี เป็นรองเจ้าคณะ จ.ปราจีนบุรี พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ) เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย และเจ้าคณะอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นรองเจ้าคณะ จ.สระแก้ว.

ผลการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เจ้าคณะอ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา... 21 ก.ค. 2560 03:53 21 ก.ค. 2560 04:03 ไทยรัฐ