วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มค่าเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ และประกาศใช้มาตั้งแต่ 29 มิ.ย.60 โดยมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลตามประกาศฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้การกำหนดรายการการรักษาพยาบาล และอัตราค่าบริการมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงได้เทียบเคียงรายการของประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับเดิม ร่วมกับราคามาตรฐานค่าบริการของกระทรวงสาธารณสุข และกรมบัญชีกลางด้วย ส่งผลให้มีการปรับราคารายการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ประสบภัยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้น 29 รายการ เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษทางสมองปรับเพิ่มราคาจาก 4,000 บาท เป็น 5,000 บาท เพิ่มขึ้น 25% ค่าบริการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในทั่วไปจาก 360 บาท เป็น 500 บาท เพิ่มขึ้น 39% รวมทั้งค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการฯมอบหมายให้ศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการเกี่ยวกับการ ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถนอกสถานพยาบาลด้วย.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ... 21 ก.ค. 2560 01:20 21 ก.ค. 2560 01:21 ไทยรัฐ