วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อไทย ซัดสัญญาประชาคมไม่ตอบโจทย์แก้ขัดแย้ง ไร้ประโยชน์ลงสัตยาบัน

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ซัดสัญญาประชาคมไม่แก้ขัดแย้ง ติงไร้คำสัญญาผู้มีอำนาจแทรกแซงก้าวก่าย ชี้ยังละเมิดสิทธิ ทำลายทางการเมือง ไร้ประโยชน์ลงสัตยาบัน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 60 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องความเห็นต่อร่างสัญญาประชาคม และกระบวนการสร้างความปรองดองของรัฐบาล และ คสช.ว่า เมื่อพิจารณาร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อแล้ว เห็นว่า 1. มีเนื้อหาที่ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นหรือนำไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดองแต่อย่างใด เป็นเพียงคำแนะนำสำหรับประชาชน หรือกำหนดหน้าที่ในการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามีข้อสัญญาจากฝ่ายกองทัพองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระ ที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุปัญหาความขัดแย้งว่า จะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่ใช้อำนาจก้าวก่ายแทรกแซงในทางการเมือง ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ หรือมีข้อสัญญาว่าจะดำรงความยุติธรรมด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 2. ไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่แท้จริง สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอ ก็ไม่ได้มีการนำเอาไปปฏิบัติหรือปรากฏอยู่ในร่างสัญญาดังกล่าว

แถลงการณ์ ระบุต่อว่า 3. การจะสร้างความสามัคคีปรองดองนั้น รัฐบาลและ คสช.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง เคารพความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน การสร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง และการทำลายล้างทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้าม ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระบวนการสร้างความปรองดองและสัญญาประชาคมที่จัดทำขึ้น โดยไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง และปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จะไม่นำไปสู่ความปรองดองที่ประชาชนคาดหวัง และตราบใดที่หลักนิติธรรมยังถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยังไม่เป็นรูปธรรม ปัญหาความขัดแย้งไม่อาจลดลงได้ เนื้อหาหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการสร้างความสามัคคีปรองดอง การลงนามหรือให้สัตยาบัน จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ซัดสัญญาประชาคมไม่แก้ขัดแย้ง ติงไร้คำสัญญาผู้มีอำนาจแทรกแซงก้าวก่าย ชี้ยังละเมิดสิทธิ ทำลายทางการเมือง ไร้ประโยชน์ลงสัตยาบัน 20 ก.ค. 2560 18:12 20 ก.ค. 2560 20:20 ไทยรัฐ