วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ตั้ง 11 กมธ.ร่วมทวนร่าง ก.ม.พรรคการเมือง นัดถกครั้งแรก 25 ก.ค.นี้

สนช.ตั้ง กมธ.ร่วมทบทวนข้อโต้แย้ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง 5 ประเด็น เตรียมนัดประชุมครั้งแรก 25 ก.ค.นี้ วางกรอบต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ... ตามมาตรา 267 วรรค 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 ภายหลังที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทำความเห็นโต้แย้งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีเนื้อหาขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ปี 2560 จำนวน 5 ประเด็น อาทิ มาตรา 50 ขั้นตอนให้สมาชิกพรรคร่วมสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ไม่มีมาตรการจัดการทุจริตในชั้นประชุมสาขาพรรคมาตรา 51 (4) การให้หัวหน้าพรรคการเมืองต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง ในระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 เท่านั้น มาตรา 138 การระบุให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดใดไว้แล้ว สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได้ทุกเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรก ทำให้พรรคใหญ่ได้เปรียบพรรคเล็ก

ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.มีมติให้ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย จำนวน 11 คน มาพิจารณาทบทวนข้อโต้แย้งดังกล่าว ได้แก่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม, นายกล้านรงค์ จันทิก, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ, นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง, นายอุดม รัฐอมฤต, นายภัทระ คำพิทักษ์, นายนรชิต สิงหเสนี, นายประพันธ์ นัยโกวิท และ นายศุภชัย สมเจริญ โดยกำหนดกรอบเวลาพิจารณาทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับการแต่งตั้ง และนัดประชุมครั้งแรกวันที่ 25 ก.ค.นี้

สนช.ตั้ง กมธ.ร่วมทบทวนข้อโต้แย้ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง 5 ประเด็น เตรียมนัดประชุมครั้งแรก 25 ก.ค.นี้ วางกรอบต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน