วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลดแอก“รัฐวิสาหกิจไทย”

แก้ให้ตรงจุด เห็นอนาคตข้างหน้าได้ว่าไปแล้วมาตรงเวลาพอดีเพราะในปีนี้จะมีรัฐวิสาหกิจถึง 20 แห่ง ที่บอร์ดจะต้องพ้นวาระเพื่อให้มีการแต่งตั้งใหม่ แต่อีก 36 แห่งที่เหลือจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าเมื่อครบวาระ

แนวทางการแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ ครม.เห็นชอบไปแล้วนั้น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ค้นคิดขึ้นมาเพื่อปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อมีประสิทธิภาพส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม

มีทั้งหมด 9 ข้อที่น่าจะเดินถูกทาง

1.ให้รัฐวิสาหกิจกำหนดสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็นมาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ได้บุคคลตรงกับความต้องการที่แท้จริง

2.ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งให้มีผู้มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการอื่น

3.ห้ามไม่ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดหรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่

4.ห้ามไม่ให้แต่งตั้ง สนช. ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม

5.ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำเป็นบอร์ดเพื่อรักษาผลประโยชน์รัฐ

6.ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำ ซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจจำนวน 1 คนเป็นบอร์ด

7.หากกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งนั้น พิจารณามอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายให้ผู้อื่นในหน่วยงานในสังกัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีเวลาและเหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

โดยทำเป็นคำสั่งมอบอำนาจให้ชัดเจนและต่อเนื่อง

8.กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกำหนดให้มีผู้แทน
หน่วยงานราชการต่างๆเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ

9.ในกรณีส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจำไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจำในส่วนราชการนั้น แต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไปแทนเนื่องจากข้าราชการพ้นตำแหน่งและไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษทางวินัย

เว้นแต่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญในกิจการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ

9 ข้อที่เป็นคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั่งน่าจะครอบคลุมพอสมควร

ต่อไปนี้คงเป็นเรื่องยากแล้ว หากนักการเมืองจะเข้ามาก้าวก่ายไม่ว่าจะด้านนโยบายและบุคลากรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ยิ่งถ้าได้บอร์ดดีมีความสุจริต มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละรัฐวิสาหกิจก็จะทำให้การแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะได้บุคคลที่เก่งๆและรู้ง่ายจริงๆ

ปิดฉากคนของนักการเมืองที่ไม่มีความรู้ความสามารถ

หรือการให้รางวัลตอบแทนกับข้าราชการ คนของนักการเมือง พ่อค้า นักธุรกิจที่เป็นเครือข่ายเดียวกันจะได้หมดไปเสียที

“รัฐวิสาหกิจ” ของคนไทยถูกครอบงำมานานจนทำให้ประสบภาวะการขาดทุนอย่างต่อเนื่องหลายรัฐวิสาหกิจ

หวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย.

“สายล่อฟ้า”

20 ก.ค. 2560 11:48 20 ก.ค. 2560 11:48 ไทยรัฐ