วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา–นายก–อธิการ

ในแวดวงมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารไปตามวาระไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการแต่อยู่ในการกำกับของรัฐ

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกมาตามลำดับชั้นนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไร

แต่ตำแหน่ง อธิการบดี ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ว่าที่ไหนมักจะมีปัญหาตามมาในการเสนอชื่อเพราะเมื่อเป็นตำแหน่งที่หลายฝ่ายหมายปองย่อมมีการทักท้วงร้องเรียนกันเป็นธรรมดา

ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้ง นายกสภา กรรมการสภา และ อธิการบดี ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งอย่างเช่น

การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 16 ราย ดังนี้

1.นายเกษม สุวรรณกุล เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 3.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 4.นายชุมพล พรประภา 5.นายณรงค์ สาริสุต 6.นายธีระชัย เชมนะสิริ 7.นายประเวศ วะสี 8.นายพศวัจณ์ กนกนาก 9.นายพินิจ จารุสมบัติ 10.พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ 11.นายมนตรี ตู้จินดา 12.นางรวีพร คูหิรัญ 13.นายวิชัย โชควิวัฒน 14.นายสรนิต ศิลธรรม 15. นายสำราญ ถาวรายุศม์ 16.นายโสภณ สุภาพงษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม 12 ราย ดังนี้

1.นายช่วงโชติ พันธุเวช เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.ร้อยตำรวจตรี กริยา ตระกูลศึกษา 3.นายครองชัย หัตถา 4.นายจรินทร์ ตันชัชวาล 5.นายเดชรัฐ สิมศิริ 6.นางทิพยวรรณ นิลทยา 7.นายประสิทธิ์ ชูเมือง 8.นายปรีดี โชติช่วง 9.นายสุกรี หลังปูเต๊ะ 10.นายสุพจน์ อาวาส 11.นายอิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 12.นายอำนาจ ทองขาว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องจาก นายบัณฑูร สุภัควณิช ได้ขอลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ จากการที่ นายชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีคนเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายปรีชา ธรรมวินทร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

รายสุดท้ายเป็นการแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

สำหรับเรื่องอธิการบดีนี้มีระเบิดเวลาคาราคาซังอยู่ลูกหนึ่งคือมีปัญหาว่าจะตั้งคนที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นอธิการบดีบริหารมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ และถ้าได้จะรับเงินบำนาญจากรัฐและเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งอธิการบดีไปพร้อมกันทั้งสองทางได้หรือไม่.

“ซี.12”

20 ก.ค. 2560 11:05