วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนมันส์พันธุ์อาสา

ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งภัยน้ำท่วม และภัยแล้ง ต่างเคยประสบปัญหาการชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง!!

ส่งผลต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ยินดีมากที่ยังมีรายการโทรทัศน์มองเห็นปัญหาในประเด็นนี้ บอกผ่านเรื่องราวสู่กระบวน การผลิตมาให้ผู้ชมทีวีได้รับทราบกัน

“คนมันส์พันธุ์อาสา ปี 2” คือกุศลจิตอาสา ช่วยเสนอภารกิจนี้อย่างสมบูรณ์แบบ!!

อย่างตอนภารกิจสร้างฝายหลวงเพื่อฟื้นคืนชีวิตและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ โดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครพี่น้องประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

อันเป็นที่มาของการเกิดฝายหลวง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างชีวิตใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำ

ประทับใจกับการผนึกกำลังของภาคส่วนต่างๆ โดยความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคง โดยกองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายปกครอง เอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครกลุ่มชมรมต่างๆ

ต้นแบบการจัดการน้ำระดับรากหญ้าที่แก้ไขจากต้นทางของปัญหา

เน้นพึ่งตนเองและมุ่งสร้างพลังการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม เรียนรู้และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ พี่น้องประชาชนที่นี่ จึงเป็นนักสร้างฝายตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่กระทั่งวัยชรา

ไม่เพียงสร้างฝายเพื่อมีน้ำไว้ใช้และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าเท่านั้น แต่พวกเขายังทำหน้าที่รักษาทุกชีวิตของคนที่อยู่กลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งพื้นราบและในเมือง

ขอบคุณ ปตท.ที่สร้างเครือข่าย พลังความดี โดยเริ่มที่ตัวเรา ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ

โดยรับสมัครจิตอาสาผ่านทาง facebook fanpage : คนมันส์พันธุ์อาสา

ติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง 30 MCOT HD ประทับใจแน่นอน!!

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com 

20 ก.ค. 2560 09:07 ไทยรัฐ