วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร.ปช. เร่งพัฒนาผีมือแรงงาน ด้านบริการสุขภาพและอาหาร สู่มาตรฐานสากล

กพร.ปช. เร่งวางแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านบริการสุขภาพและอาหารใน 5 ปี พร้อมผลิตนักวิจัยอาหารกว่า 1 หมื่นคน...

วันที่ 19 ก.ค. 60 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2560 มี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และทุกภาคส่วนร่วมประชุม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อพิจารณา 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 2. การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2561-2565 และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในระดับชาติ

สำหรับทั้งสองอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการสุขภาพ สร้างรายได้ปีละ 45,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมอาหารมีเงินลงทุนสะสมกว่า 5 แสนล้านบาท มีการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน ในอนาคตการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน และกำลังแรงงาน ในกรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้อุตสาหกรรมมีศักยภาพและเติบโตพร้อมกับที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine)

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เผยว่า กพร.ปช. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ รองรับความต้องการ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับมาตรฐานระดับสากล อนาคตการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน และกำลังแรงงาน ในกรอบความร่วมมือต่างๆ พร้อมกับที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine) จะมีความต้องการแรงงานภาคการผลิตและภาคการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ 56,000 คน ด้านอาหาร 127,314 คน การจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพัฒนากำลังคนทั้งสองอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า การดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมอาหาร จะแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตร เฉพาะด้าน 2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งงานหลัก เทียบเท่ามาตรฐานสากล 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะทาง โดยวางเป้าหมายสำคัญ เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้ง จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างระบบฐานข้อมูลกำลังคน พัฒนาหลักสูตรกลางในการฝึกอบรม ส่งเสริมการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารจะผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ช่างเทคนิค 9,600 คน เมื่อรวมการผลิตพัฒนาบุคลากรด้านนี้จะมี 126,600 คน

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นำเสนอที่การประชุม เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของกำลังแรงงาน นายจ้างและสถานประกอบกิจการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานของแต่ละจังหวัด หลังจากนี้ กพร.ปช.จะเสนอต่อ ครม.เพื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานด้านบริการสุขภาพและอาหารต่อไป.

กพร.ปช. เร่งวางแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านบริการสุขภาพและอาหารใน 5 ปี พร้อมผลิตนักวิจัยอาหารกว่า 1 หมื่นคน... 19 ก.ค. 2560 16:00 ไทยรัฐ