วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.ไทยรัฐสัมมนา

โดย ซี.12

การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 ในเรื่อง ไทยรัฐวิทยา 4.0 นั้น จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-10.45 น.

การสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 36 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกลวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้เช่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้านพัฒนาคน”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)”

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษเรื่อง สพฐ.กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ.ปีการศึกษา 2559

โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มีการมอบโล่ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ 2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) จ.สตูล 3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 4.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว 5.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) จ.อุบลราชธานี

โล่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่จัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ 2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี 3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) จ.อุดรธานี 4.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) จ.สระแก้ว

นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุ่ม 26 โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่วางไว้.

“ซี.12”

19 ก.ค. 2560 10:09 19 ก.ค. 2560 10:09 ไทยรัฐ