วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องได้คนดีปกครองประเทศ

โดย สายล่อฟ้า

สัญญาประชาคม คัมภีร์ปรองดอง

เริ่มต้นเดินหน้าเปิดเวทีสาธารณะหลังจากได้ทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว สาระทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่คนไทยควรปฏิบัติมากกว่า

ไม่ได้มีวิธีการที่กำหนดเอาไว้ว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นอย่างไร มีกรรมวิธีอย่างไร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

แต่เป็นการกำหนด 10 ข้อ ที่เป็นความคิดเห็นร่วมที่นำมาประมวลรวบรวมเอาไว้เป็นข้อสรุปครอบคลุมทั้งหมด

ทำนองว่าหากคนไทยทำอย่างนี้แล้วความปรองดองจะเกิดขึ้น

เป้าหมายปรองดองที่ตั้งธงเอาไว้ก็คือ การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของประชาชนอันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความสามัคคีให้เกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปในอนาคต

ที่ผูกติดเข้ายุคสมัยก็คือคนไทยทุกคนเรียนรู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

แต่ในสัญญาประชาคมนี้ยังพ่วงภาคผนวกอันเป็นความเห็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ อีก 15 ข้อด้วย

เช่น การไม่ใช้อำนาจบริหารประเทศเพียงหวังคะแนนเสียงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ต้องมีกลไกควบคุมให้พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบต่อการประกาศโฆษณานโยบายที่ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อประชาชน การทุจริตระดับนโยบายจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง

นักการเมืองทุกคนต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ภาคการเมืองต้องปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองที่เหมาะสม

คนไทยต้องมีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน และยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็น ส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็งเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความชอบธรรม

ให้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมมือในการจัดการทุจริตฉ้อฉลและอำนาจนอกระบบอย่างเด็ดขาด

เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ หากคนไทยนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงก็จะสามารถนำไปสู่ความปรองดองได้ พูดง่ายๆว่าเป็น “คัมภีร์ปรองดอง”...ว่างั้นเถอะ

จึงเป็นได้เพียง “นามธรรม” แต่ “รูปธรรม” ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้จริงหรือไม่?

เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ที่รัฐบาลและ คสช.บอกว่าได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 60% นั้น น่าจะเป็นเรื่องการสร้างกฎกติกาและการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน เพื่อเป็นองค์ประกอบในการเดินหน้าไปสู่ความปรองดอง

แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหน?

เอาเป็นว่าถ้าทุกฝ่ายทำตามนี้ด้วยความเข้าใจ ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้หรือไม่

เพราะในสภาพความเป็นจริงแล้ว นักการเมืองก็ยังเป็นนักการเมืองที่มุ่งหวังไปสู่อำนาจและผลประโยชน์ ไม่ยอมรับการเปลี่ยน สนับสนุนการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง

ความมุ่งหวังที่จะเดินหน้าไปสู่ความปรองดองได้นั้นจึงใช้เวลา และที่มีส่วนสำคัญที่สุด ก็คือประชาชน ที่จะต้องแสดงให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม

เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกคนดีเข้ามามีอำนาจปกครองประเทศ.

“สายล่อฟ้า”