วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชารัฐหนุน "เด็กอาชีวะ" รองรับอีอีซี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2560-2564 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยอนุมัติงบประมาณให้ 619 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2561 จำนวน 192 ล้านบาท งบประมาณปี 2562 จำนวน 179 ล้านบาท งบประมาณปี 2563 จำนวน 124 ล้านบาท และงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 124 ล้านบาท ส่วนงบประมาณปี 2560 ให้เจียดจ่ายกันเองภายในกระทรวงศึกษาธิการ

“ตั้งเป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งจากการเรียนการสอนในสถานศึกษาและทวิภาคี สาขายุทธศาสตร์อีอีซี รวมทั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะหรือศูนย์ประเมินรับรองสมรรถนะเฉพาะทาง ซึ่งเป็นระดับ ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง ปี 2560 สำเร็จจำนวน 20,615 คน ปี 2561 จำนวน 37,930 คน ปี 2562 จำนวน 42,145 คน ปี 2563 จำนวน 45,500 คน ปี 2564 จำนวน 48,485 คน”

นายกอบศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบที่เข้าไปดำเนินการนั้น จะจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการในอีอีซี เพิ่มขีดความสามารถคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ โดยกำหนดโรดแมปการทำงานเป็นระยะสั้น 3 ถึง 6 เดือน ระยะปานกลาง 1 ถึง 2 ปี และระยะ ยาว 3-5 ปี โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 คือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา (Vocational Career Center) ใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมทั้งผลิตกำลังคนในอาชีวศึกษาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ รวมทั้งจะต้องพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นวิทยาลัยดิจิตอล หรือ Digital College ด้วย.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2560-2564 19 ก.ค. 2560 00:55 19 ก.ค. 2560 00:55 ไทยรัฐ