วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” รณรงค์สังคมไทยรู้จักออมและแบ่งปัน

“การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง” จากพระ ราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช จุดประกายให้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” เพื่อรณรงค์ปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันในสังคมไทย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดอดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “นักออมเงิน”

ผอ.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวต่อว่า พระองค์ยังได้รับการหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่า ที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนอย่างไร ซึ่งทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมา จวบจนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำพ่อสอนและ เป้าหมายหลัก คือรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อด้านการออม เพื่อ การแบ่งปันและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในขณะที่การร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นเป้าหมายรอง

สำหรับผู้ร่วมออมในกิจกรรมนี้ จะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน โดยอุปกรณ์เหล่านี้ พวกเราจะคุ้นตากันดีกับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมีวิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จฯบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถยนต์ตรวจการณ์ เมื่อเห็นของ 3 สิ่งนี้ ก็จะนึกถึงพระองค์ท่าน เราจึงได้จำลองอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพระองค์ทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับขั้นตอนในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” เพียงออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน โดยเริ่มจากกระปุกวิทยุสื่อสาร แลกได้ในวันที่ 28 ก.ค.-20 ส.ค., กล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 ส.ค.-20 ก.ย. และพระราชพาหนะทรงงาน ในวันที่ 21 ก.ย.—20 ต.ค. ศกนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมครบทั้ง 3 แบบ ส่วนช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์ www. savingforgiving.com, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และในกิจกรรมโรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด.

“การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง” จากพระ ราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 18 ก.ค. 2560 17:22 18 ก.ค. 2560 17:23 ไทยรัฐ