วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีเกษียณ

โดย ซี.12

ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงที่อยู่ในตำแหน่ง อธิบดี และเทียบเท่าที่ถึงคราวเกษียณอายุราชการในปีนี้มีจำนวนมากพอสมควร

ประกอบกับช่วงนี้ถึงเวลาของการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แล้วโดยจะเริ่มมีการนำเรื่องเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์โน้น

ผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ที่รับราชการมายาวนานทั้งชีวิตจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตราชการเป็นใครกันบ้างจะได้รวบรวมมาบันทึกไว้ในที่เดียวกัน

เริ่มต้นที่กระทรวงการคลัง มีอธิบดีเกษียณคนเดียวคือ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้มา 5 ปีเต็ม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็มีอธิบดีเกษียณคนเดียวเช่นกันคือ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ มี นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กับ นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวม 2 คน

กระทรวงยุติธรรม มี นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มี นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่นั่งเป็นอธิบดีกรมนี้ 2 รอบ

ของกระทรวงสาธารณสุข มี นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตำแหน่งที่เทียบเท่าอธิบดีที่เกษียณอายุในปีนี้ยังมี นายประยงค์  ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากอธิบดีมาถึงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ที่เกษียณในปีนี้ประกอบด้วย

1.ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน 4.นางสาว ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5.นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงพลังงาน 6.นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองปลัดกระทรวงพลังงาน 7.นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 8.นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 9.นายสมคิด วงศ์ไชย-สุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อีกกลุ่มหนึ่งเป็น รองหัวหน้าหน่วย ของส่วนราชการสำคัญในสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายนิพนธ์ ฮะกีมี รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางพนิดา ไพศาลยกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เหล่านี้คือบุคลากรที่มีคุณค่าในระบบราชการที่ถึงเวลาลาจาก.

“ซี.12”

18 ก.ค. 2560 10:42 18 ก.ค. 2560 10:42 ไทยรัฐ