วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยกว่า 51 ล้าน ฝึกอบรมพนักงาน

ก.แรงงาน ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย กว่า 51 ล้าน ให้ผู้ประกอบการ 64 แห่ง ไปพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน ชี้ ได้รับประโยชน์ 3 ต่อ...

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีประกาศกำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ย และชำระคืนภายใน 1 ปี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 จากระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีสถานประกอบกิจการให้ความสนใจยื่นเอกสารขอกู้จำนวน 10 แห่ง คณะกรรมการส่งเสริมฯ พิจารณาอนุมัติให้แล้ว 3 แห่ง เป็นเงินจำนวน 1,479,000 บาท ส่วนอีก 7 แห่งจะเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในวันที่ 27 ก.ค. 2560 ในวงเงิน 2,950,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ประกอบการกู้ยืมไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานแล้วจำนวน 64 แห่ง เป็นเงิน 51,320,800 บาท จากวงเงินทั้งหมด 67,695,300 บาท คงเหลือเพียง 16,374,500 บาท สิ้นสุด 7 มิ.ย. 2561

สำหรับสถานประกอบกิจการที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการพัฒนาพนักงาน และนำไปใช้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ นำเงินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จนถึงระดับผู้บริหาร ถึง 29 หลักสูตร เช่น การฝึกอบรมพนักงานอะไหล่ ระดับ 1 และระดับ 2 ช่างซ่อมตัวถังระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 การฝึกอบรมแก่ครูฝึกผู้บริหารงานบริการ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทไม่ต้องนำเงินในส่วนการฝึกอบรมของบริษัทมาใช้ สามารถนำเงินที่ต้องกันไว้เพื่อการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ บางแห่งได้นำเงินกู้ยืมไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานฯ เพื่อใช้เฉพาะในสถานประกอบกิจการเอง ซึ่งได้รับประโยชน์ถึง 3 ต่อ คือการนำเงินกู้ไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีดอกเบี้ย มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเมื่อนำมาตรฐานที่ใช้เฉพาะกิจการไปใช้ตามข้อกำหนด สามารถนับจำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรม ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด้วย

นอกจากนั้นยังนำเงินกู้ยืมกองทุนฯ ไปใช้จัดอบรมพนักงาน เรื่องการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างซ่อมเครื่อยนต์ดีเซล 6 สูบ สาขาช่างซ่อมบำรุงชุดโม่เดินระบบไฮดรอลิก และสาขาช่างประกอบกระบอกไฮดรอลิก สำหรับปั้นจั่นตอกเสาเข็ม เป็นต้น

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า การปล่อยกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม 8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงได้กำหนดมาตรการในหลายๆ ด้าน ไม่เพียงแต่การกู้ยืมเงินเท่านั้น ยังมีมาตรการอื่นๆ อาทิ ฝึกอบรมพนักงานเกินกว่าร้อยละ 70 ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 นั้น กพร.ยังให้เงินอุดหนุนอีกรายละ 200 บาทต่อคนอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการนำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีทักษะ และมีศักยภาพสูงขึ้น หรือขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละกรณี สามารถติดต่อสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ.

ก.แรงงาน ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย กว่า 51 ล้าน ให้ผู้ประกอบการ 64 แห่ง ไปพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน ชี้ ได้รับประโยชน์ 3 ต่อ... 17 ก.ค. 2560 21:03 ไทยรัฐ