วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มจร. ส่งงานวิจัยธรรมะขึ้นเวทีนานาชาติ หวังเป็นที่ยอมรับระดับสากล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยธรรมะแก้ปัญหาการศึกษาบนเวทีนานาชาติ ลุ้น 4 งานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยระดับนานาชาติเดือน พ.ย.60

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผอ.โครงการปริญญาเอก หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ตามที่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มจร. ร่วมกันทำการวิจัยพุทธศาสนาเชิงประยุกต์กับหลักการจัดการ และหลักบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี จนแล้วเสร็จ และกำลังต่อยอดวิจัยโดยวัดโมเดลตัวแบบพุทธบริหารการศึกษาด้วยเครื่องมือวิจัยชั้นสูง คือโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) เพื่อให้แวดวงวิจัยนานาชาติชั้นสูงยอมรับคำสอนพุทธศาสนาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาแม่นยำ น่าเชื่อถือ และใช้แก้ปัญหาการศึกษา และการจัดการทั่วโลกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาเวทีวิจัยนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่เวทีโลก โดยจะต้องเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงด้านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ จึงมีมติร่วมกันว่าจะนำเสนอผลงานวิจัยใน “International Journal of Arts and Sciences” ซึ่งได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ทั้งจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยนานาชาติด้วย

รศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ได้ส่งผลงานวิจัยเมื่อต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นได้มีหนังสือตอบรับแจ้งผลการพิจารณา แสดงความยินดีว่าบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ มจร. รวม 4 ผลงานวิจัย คือ 1.การใช้กลยุทธ์พุทธธรรมในการบริหารร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2.สมรรถนะของผู้บริหาร ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 3.ตัวแบบการบริหารหลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการ ร.ร.ประถมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการประถมศึกษา เขตกรุงเทพฯ และ 4.ตัวแบบศูนย์กลางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มจร.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านการพิจารณาและได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอด้วยวิธีนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อวันที่ 22-26 พ.ค. ร่วมกับผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆ ประมาณ 40 ประเทศ

โดยคณาจารย์จาก มจร. ที่เดินทางไปนำโดย พระอุดมสิทธินายก, พระครูสถิตบุญวัฒน์, พระครูวิมลสุวรรณกร, พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, พระครูกิตติญาณวิสิฐ พระมหาสมบัติ ธนปัญโญ รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป และตน ถือเป็นคณะสงฆ์จาก มจร. ถือเป็นคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทชุดแรกที่ได้รับคัดเลือกไปเสนองานวิจัยในเวทีดังกล่าว โดยขณะนี้งานวิจัยทั้ง 4 ผลงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ว่าจะได้รับตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยระดับนานาชาติหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลประมาณเดือน พ.ย.นี้ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยธรรมะแก้ปัญหาการศึกษาบนเวทีนานาชาติ ลุ้น 4 งานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัยระดับนานาชาติเดือน พ.ย.60 17 ก.ค. 2560 18:05 18 ก.ค. 2560 05:40 ไทยรัฐ