วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

21 ตัวแทน นศ.ไทย ร่วมโครงการค่ายอาสาสหพันธ์นักศึกษาฯ ที่เวียดนาม

กลุ่มนักศึกษา 21 คนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 ของสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติเวียดนามนครโฮจิมินห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ค.60 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นำนักศึกษาจำนวน 21 คนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 ของสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติเวียดนามนครโฮจิมินห์ (Vietnam National Union of Students of Ho Chi Minh City) ที่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามนางอุรีรัชต์ เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาอาสาสมัครจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวร่วมกับนักศึกษาฝ่ายเวียดนามและมาเลเซีย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้บันทึกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสหพันธ์นักศึกษาฯ ซึ่งลงนามกันเมื่อปี 2559

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไทยในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 ราย จาก 7 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาไทยเหล่านี้เป็นเสมือนยุวทูตในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย

นางอุรีรัชต์ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาฯ ครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับเยาวชนไทย เพราะเป็นโอกาสได้สร้างเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรม สังคม และการทำงานร่วมกับเยาวชนประเทศอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกันของเยาวชนทั้งสามประเทศในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งความสัมพันธ์และมิตรภาพในระดับเยาวชนและประชาชน ถือเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


ด้านนายบัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนไทย ควรสนับสนุนให้มีอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ของเยาวชนอย่างรอบด้าน มีการดำเนินการเป็นขั้นตอน เริ่มจากการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและการบริการทางสังคม และส่งนักศึกษามาฝึกงานในลักษณะสหกิจศึกษาต่อไป เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและมีความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายถิ่นในการทำงานทั้งในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต ซึ่งปัจจุบันได้รวมตัวเป็นประชาคมแล้ว.

กลุ่มนักศึกษา 21 คนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 ของสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติเวียดนามนครโฮจิมินห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 17 ก.ค. 2560 11:39 19 ก.ค. 2560 22:06 ไทยรัฐ