วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝึกงานกับท่านทูต

โดย ซี.12

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 กำลังออกไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ.ร.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ได้จัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ โดยมี เอกอัครราชทูต และ กงสุลใหญ่ รับเป็นครูฝึกดังนี้

1.นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นครูฝึก นายจริภัทร ปูชิตากร นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี 2.นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นครูฝึก นางสาวพิชยาภา ดีทองหลาง นางสาวศิรดา จันศิริ 3.นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เป็นครูฝึก นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร นางสาวดุจเพชร พุทธบูชา 4.นายจักร บุญหลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นครูฝึก นายปกครอง ศรีขาว นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ 5.นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เป็นครูฝึก นางสาวพิชญา ศรีทองทิม นางสาวบุญพราว อินจิโน

6.นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นครูฝึก นางสาวทิตา ปทุมเทวาภิบาล นางสาวญาณิศา เลิศอนันต์ตระกูล 7.นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครูฝึก นายฐานิศร์ เหราปัตย์ นายสรนาถ รัตนโรจน์มงคล 8.นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นครูฝึก นายนภัสดล สินเกิดสุข นายหฤษฎ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ 9.นายมาริษ เสงี่ยมพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุง เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ เป็นครูฝึก นางสาวพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล นางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร 10. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี เป็นครูฝึก นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ

11.นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เป็นครูฝึก นางสาวอรญา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ นางสาวธันยพร สงวนสุข 12.นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นครูฝึก นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ 13.นายดุสิต เมนะพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น เป็นครูฝึก นางสาวณิชา พันธ์แก้ว 14.นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นครูฝึก นางสาวภาสินี อภิศักดิ์มนตรี นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ 15.นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นครูฝึก นายชยพล อริยคุณากูร 16.นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครูฝึก นายภูมิเทพ บุญนาค 17.นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นครูฝึก นางสาว รัตนสุดา ชลธาตุ

การฝึกงานของ นปร.10 ครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า ซึ่งข้าราชการหน่วยงานอื่นไม่มีโอกาสได้สัมผัส.

“ซี.12”

17 ก.ค. 2560 09:36 17 ก.ค. 2560 09:36 ไทยรัฐ