วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายอำเภอเกษียณ (ต่อ)

โดย ซี.12

นายอำเภออำนวยการระดับสูงที่รับราชการมายาวนานจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการในปีนี้มีทั้งสิ้น 71 คน

ได้เสนอรายชื่อไปแล้วเมื่อวันศุกร์ 30 คน มาวันนี้ขอต่อให้ครบถ้วน ดังนี้

31.นายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี รักษาการนายอำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 32.นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ นายอำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด 33.นายไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 34.นายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งราย เชียงราย 35.นายเมตต์ แสงจันทร์ นายอำเภอท่าตูม สุรินทร์

36.นายยงยุทธ จรเสมอ นายอำเภอโชคชัย นครราชสีมา 37.นาย ยงยุทธ ภู่สมนาม นายอำเภอบ้านม่วง สกลนคร 38.นายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอำเภอเมืองเพชรบุรี 39.นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี 40.นายวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอท่าแซะ ชุมพร

41.นายวรุตม์ จารุนาค นายอำเภอสรรคบุรี ชัยนาท 42.ร้อยโทวสันต์ สุขสมบูรณ์ นายอำเภอด่านขุดทด นครราชสีมา 43.นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 44.นายวิเชียร ลักคนสุวรรณ์ นายอำเภอบึงนาราง พิจิตร 45.นายวิโรจน์ สุวรรณวงค์ นายอำเภอตะกั่วป่า พังงา

46.นายวิโรจน์ อักษรดี นายอำเภอสังขะ สุรินทร์ 47.นายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอห้วยยอด ตรัง 48.นายวิสูตร กรมพิศาล นายอำเภอ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 49.ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ บุนนาค นายอำเภอเถิน ลำปาง 50.นายศิรัษฎ์ ประสพเนตร นายอำเภอเมืองชลบุรี

51.นายศิริชัย อัมพวา นายอำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 52.นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 53.นายสมชาย คอประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 54.นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอเมืองตราด 55.นายสมภพ ณีศะนันท์ นายอำเภอเสิงสาง นครราชสีมา

56.นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอหนองม่วง ลพบุรี 57.นายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 58.นายสฤษฎิ์ น้ำค้าง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 59.นางสายใจ มีชนะ นายอำเภอหนองเสือ ปทุมธานี 60.นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ ภูเก็ต

61.นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์ นายอำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี 62.นาย สุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต 63.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 64.นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 65.นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ พิจิตร

66.นายอดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอเมืองชัยนาท 67.นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอวังทอง พิษณุโลก 68.นายอนุชา สุวรรณ นายอำเภอภูเพียง น่าน 69.นายอินทรพล สุทธิวิริยะ นายอำเภอเขาชัยสน พัทลุง 70.นายอุทัย เลิศวุฒิ นายอำเภอคีรีมาศ สุโขทัย 71.นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา

ชีวิตราชการของฝ่ายปกครองนั้น การดำรงตำแหน่งนายอำเภอถือเป็นสุดยอดแห่งการรับใช้ประชาชนซึ่งถึงท่านเหล่านี้จะจากไปเป็นราษฎรเต็มขั้นแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ยังคงเป็นนายอำเภอในดวงใจของประชาชนตลอดกาล.

“ซี.12”

16 ก.ค. 2560 11:29 16 ก.ค. 2560 11:29 ไทยรัฐ