วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ คนส่วนใหญ่ หวังไม่โดนรีดไถ เชื่อ 9 เดือน ปฏิรูป ตร. สำเร็จ

"กรุงเทพโพลล์" เผย ประชาชนร้อยละ 87.5 อยากเห็นปฏิรูปตร.หวัง ไม่รีดไถ ไม่รับส่วย ไม่ตั้งด่านลอย ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับประชาชนมากที่สุด อยากเห็นการสอบเข้ารับราชการโปร่งใส

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การปฏิรูปตำรวจกับ 3 โจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,084 คน พบว่า

เรื่องที่คาดหวังจากการปฏิรูปตำรวจในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 ระบุว่า อยากเห็นการทำงานของตำรวจเป็นธรรมกับประชาชน (ไม่รีดไถ/ไม่รับส่วย/ไม่ตั้งด่านลอย/ไม่เพิกเฉย ฯลฯ) รองลงมา ร้อยละ 41.8 อยากเห็นการสอบเข้ารับราชการตำรวจอย่างโปร่งใส และร้อยละ 35.8 อยากเห็นการโยกย้ายตำแหน่งที่เป็นธรรม

คำถามถึง 3 ประเด็น ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ประชาชนมีความเห็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 “ด้านโครงสร้างองค์กร” ประชาชนร้อยละ 26.5 ระบุว่า ให้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี (เหมือนในปัจจุบัน) รองลงมา ร้อยละ 24.4 ระบุว่า ให้กลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ร้อยละ 22.6 ระบุว่า เห็นควรย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม


ประเด็นที่ 2 “ด้านกระบวนการยุติธรรม” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 ระบุว่า ควรแยกอำนาจการสอบสวนให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเหมือนในต่างประเทศ ขณะที่ร้อยละ 28.3 ระบุว่า ควรคงไว้เป็นหน้าที่ของตำรวจเหมือนเดิมที่เหลือร้อยละ 12.7 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ประเด็นที่ 3 “ด้านการบริหารบุคลากร” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1 ระบุว่า การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจควรพิจารณาจาก ระดับอาวุโสร่วมกับผลงาน รองลงมาร้อยละ 39.0 ระบุว่า ควรพิจารณาจากผลงานและความดีความชอบ มีเพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้นที่ระบุว่า ควรพิจารณาจากระดับอาวุโส

ส่วนการปฏิรูปตำรวจจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ตามสูตร 2-3-4 หรือ 9 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีวางกรอบไว้หรือไม่นั้น ประชาชนร้อยละ 42.3 คิดว่าได้ ขณะที่ ร้อยละ 37.7 คิดว่าไม่ได้ และร้อยละ 20.0 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

"กรุงเทพโพลล์" เผย ประชาชนร้อยละ 87.5 อยากเห็นปฏิรูปตร.หวัง ไม่รีดไถ ไม่รับส่วย ไม่ตั้งด่านลอย ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับประชาชนมากที่สุด อยากเห็นการสอบเข้ารับราชการโปร่งใส 15 ก.ค. 2560 08:59 ไทยรัฐ