วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.รุกผุดแผนพัฒนาคนตลอดช่วงวัย

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนบูรณาการการพัฒนาคนไทยตลอดช่วงวัยภายใต้โครงการแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2561-2579 ว่าการจัดทำ (ร่าง) แผนบูรณาการการพัฒนาคนไทยตลอดช่วงวัยฯ เพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยตลอดช่วงวัยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย พม.และคณะที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1.แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมของโลกที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ในอีก 20 ปีข้างหน้า 2.ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย และโครงสร้างสังคมของไทย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่างๆ ในปัจจุบันและในอีก 20 ปีข้างหน้า 3. แนวทางกำหนดนโยบาย การปรับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยและสังคมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 4.กรอบบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพและนำสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้การพัฒนาคนไทยตลอดช่วงวัยแบ่งเป็น 4 ช่วงวัย คือ ปฐมวัย/วัยเด็ก ตั้งแต่อายุ 0-ก่อน 6 ปี วัยเรียน/วัยรุ่น/นักศึกษา ตั้งแต่อายุ 5-21 ปี วัยทำงาน ตั้งแต่อายุ 15-59 ปี และวัยผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ปลัด พม.กล่าวด้วยว่า แผนฉบับนี้มุ่งเน้นวางรากฐานที่จำเป็นสำหรับความมั่นคงในชีวิตด้วยการผลักดันนโยบายการพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคนไทยทุกคน และเสริมด้วยนโยบายการพัฒนาเฉพาะกลุ่มและนโยบายที่มุ่งเน้นความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกลไกการขับเคลื่อนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนบูรณาการการพัฒนาคนไทยตลอดช่วงวัยภายใต้โครงการแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15 ก.ค. 2560 03:07 15 ก.ค. 2560 03:10 ไทยรัฐ