วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร้อยใจจัดแสดงมหรสพสมโภช ถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. น.ส.ชนินทร์วดี ชมภูทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กล่าวว่า การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 3 เวที คือ เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และโขนเรื่องรามเกียรติ์ เวทีที่ 2 การแสดงละคร หุ่นหลวง หุ่นกระบอก และเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล และการแสดงบัลเลต์ ซึ่งเป็นการบรรเลงดนตรีสากล ชุด “ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า” ประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 84 บทเพลง และบทเพลงที่สื่อความหมายสอดคล้องกับการแสดงแต่ละองก์ รวม 7 องก์ รวมถึงบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายอาลัย ใช้ผู้บรรเลง ผู้ขับร้อง ผู้แสดง รวมทั้งสิ้น 989 คน โดยวงดนตรีสากลที่บรรเลงมี 2 ประเภท คือ วงออเคสตร้าและวงหัสดนตรีหรือวงบิ๊กแบนด์

น.ส.ชนินทร์วดีกล่าวอีกว่า การแสดง 7 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 ดุจหยาดทิพย์ชโลมหล้า อัญเชิญพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเจริญผาสุกและความตั้งมั่นของบ้านเมือง องก์ที่ 2 ใต้ฟ้าร่มเย็น เพราะพระบารมี น้อมนำพระราชดำรัสฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ องก์ที่ 3 ทวยราษฎร์น้อมสดุดี น้อมนำพระราชดำรัสฯ เรื่องความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมจะสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม องก์ที่ 4 ถวายภักดีองค์ราชัน อัญเชิญพระราชดำรัสฯ เรื่องหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องร่วมมือกันดำรงรักษาชาติบ้านเมือง องก์ที่ 5 สถิตนิรันดร์ในใจราษฎร์ น้อมนำพระราชดำรัสฯ คุณธรรม 4 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ การรู้จักข่มใจ การอดทน อดกลั้น อดออม และการรู้จักละวางความชั่ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์สากล เผยอีกว่า องก์ที่ 6 ปวงข้าบาทบังคมถวาย น้อมนำพระราชดำรัสฯ เกี่ยวกับการทำงานด้วยความตั้งใจจะเกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ องก์ที่ 7 ธ สู่สวรรคาลัยในทิพย์วิมาน จะมีบทถวายอาลัยอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกบทที่ไพเราะงดงามและสื่ออารมณ์ความรู้สึกความผูกพันที่มีต่อในหลวง ร.9 จากนั้นจะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ได้พระราชทานแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจุฬาลงกรณ์, ธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ฯลฯ บรรเลงโดย วง C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ละองก์กำหนดเวลาแสดง 60 นาที ใช้บทเพลง 12-15 บทเพลงต่อองก์

“ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของชาติ ที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดของในหลวง ร.9 มาบรรเลงในงานมหรสพสมโภชครั้งนี้ หลายบทเพลงไม่ได้เผยแพร่ทั่วไป ประชาชนยังไม่เคยได้ฟัง อย่างเช่น บทเพลง Blue for Uthit โดยพระราชนิพนธ์พระราชทานให้แก่นักดนตรีวง อ.ส.วันศุกร์ ที่เสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงที่หลากหลาย เรียบเรียงเสียงประสานให้สอดคล้องกับแนวดนตรีของแต่ละวง โดยแต่ละองก์ใช้ผู้บรรเลง 89 คนของแต่ละวงดนตรี เฉพาะในองก์ที่ 1 จะมีคณะนักร้องประสานเสียงอีก 89 คน รวมถึงนักแสดงบัลเลต์ 89 คน ตัวเลข 89 สื่อถึงพระชนมพรรษาของในหลวง ร.9 สำหรับเวทีที่ 3 หัวใจของทุกคนมาเต็มร้อย ตั้งใจถวายงานอย่างเต็มที่เพื่อพระองค์ท่าน ผู้แสดงทั้งหมดจะเข้าพื้นที่จริงท้องสนามหลวงเดือนตุลาคม” น.ส.ชนินทร์วดีกล่าว

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. น.ส.ชนินทร์วดี ชมภูทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กล่าวว่า การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... 15 ก.ค. 2560 01:36 15 ก.ค. 2560 01:36 ไทยรัฐ